Start

Är det tillåtet med krav på ett visst dataprogram vid anbudsinlämning eller uppdragets utförande?

Publicerad 16 maj 2023
Får en offentlig beställare (kommunalt bolag) ställa krav på ett specifikt dataprogram som ett projekt ska ritas i? Det handlar hur vida krav kan ställas om ett projekt ska ritas i ritprogram REVIT, ARCHICAD eller andra. Export till ett specifika filformat kan göras i dessa program. Jag anser att det inte konkurrensutsätts utifall ett projekt specificerar att det ska ritas i ett bestämt program.

Sergej August

Publicerad 16 maj 2023

Hej Sergej,

Det framgår inte av din fråga om kravet är kopplat till anbudets innehåll och form eller om det är ett kontraktsvillkor på hur uppdraget ska utföras under avtalstiden.

En upphandlande organisation har en förhållandevis stor frihet att själv besluta vilka krav och villkor som ska gälla i en upphandling, detta gäller både kraven för anbudens innehåll och form och hur uppdraget ska utföras under avtalstiden, vilket innebär att det kan vara tillåtet att ställa krav på att ett specifikt dataprogram ska användas. Alla krav och villkor som ställs i en upphandling ska dock vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland principerna om proportionalitet och öppenhet. För att avgöra om ett visst krav i en upphandling är förenlig med principerna måste en bedömning alltid göras i det enskilda fallet.

Krav på elektronisk kommunikation i anbudsprocessen
Utöver att upphandlingen ska följa de grundläggande upphandlingsprinciperna ska en upphandlande organisation, i samband med upphandlingsprocessen, som huvudregel använda elektroniska medel som är icke-diskriminerande och allmänt tillgängliga vid kommunikationen i samband med en upphandling. Kravet på elektronisk kommunikation gäller såväl i den kommunikation som sker under annonseringstiden som den som sker vid inlämning av anbudsansökningar och anbud. De elektroniska medlen ska vara möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som används i allmänhet. De elektroniska medlen får alltså inte begränsa leverantörernas tillträde till en upphandling.

Den upphandlande organisationen får dock vid behov anvisa leverantörerna till ett annat lämpligt elektroniskt medel som inte uppfyller kraven enligt huvudregeln ovan. Av förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) anges bland annat att elektroniska modellverktyg för bygginformation får användas som alternativa elektroniska medel vid upphandling av byggentreprenadkontrakt och vid projekttävlingar. I dessa fall ska den upphandlande organisationen erbjuda kostnadsfri tillgång till det elektroniska medlet.

I det fall ni anser att kravet är oproportionerligt, inte transparent eller inte följer bestämmelserna som gäller avseende elektronisk kommunikation bör ni vända er till den organisation som genomför upphandlingen och påtala detta för dem. Förslagsvis genom Frågor- och svarsfunktionen i upphandlingsverktyget.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och s. 1067–1068 i prop. 2015/16:195 – skyldigheten att använda allmänt tillgängliga elektroniska medel i samband med kommunikationen i en upphandlingsprocess
  • 12 kap. 2 § LOU och s. 1068 i prop. 2015/16:195 – undantag från kravet på allmänt tillgängliga elektroniska medel.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

22 maj 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.