Start

Hur ska man tolka övergångsbestämmelserna i GBER?

Enligt art 58.8 i GBER ska ju, om GBER ändras, stödordningar som är undantagna enligt förordningen fortsätta att gälla under en anpassningsperiod på sex månader.

I många utav Energimyndighetens stödordningar (se tex 4 § förordning (2017:1319)) görs bara en uppräkning av de artiklar i GBER som vi enligt stödordningen får bevilja stöd enligt. Hänvisningen till GBER i stödordningarna är dynamiska. Innebär det att GBER enligt sin senaste lydelse kan tillämpas direkt när de träder ikraft om det är så ändringarna enbart avser en artikel som det bara hänvisas till i den nationella stödordningen eller ska ändringarna tillämpas först efter anpassningsperioden på sex månader, även om det inte krävs några ändringar av den nationella stödordningen? Jag lutar nog åt att GBER i sin ändrade lydelse ska tillämpas först efter sex månader, men tycker att det går att argumentera åt båda håll.

Torbjörn Schiebe

Publicerad 16 maj 2023

Hej Torbjörn,

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Det gör att vi inte kan uttala oss om specifika stöd, men vi ger förstås gärna en allmän vägledning.

Som vi förstår din fråga undrar du om Energimyndigheten ska tillämpa de ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen som Europeiska kommissionen beslutade den 9 mars 2023, men som ännu inte har trätt ikraft, eller om myndigheten ska tillämpa bestämmelserna enligt nuvarande lydelse under ytterligare sex månader efter att ändringarna har trätt ikraft.

Även om den allmänna gruppundantagsförordningen ändras gäller enligt femte punkten i artikel 58 att det inte är nödvändigt att ändra en stödordning förrän anpassningsperioden på sex månader har löpt ut. Det finns dock inget som hindrar att Energimyndighetens förordning utformas så att ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen ska tillämpas direkt när de träder ikraft.

Båda alternativen du nämner ovan är alltså statsstödsrättsligt möjliga men hur Energimyndigheten i detta fall ska tillämpa exempelvis förordning 2017:1319 (stödordningen) beror på hur stödordningen har utformats.

En hänvisning till en bestämmelse är dynamisk om den alltid ska anses syfta på bestämmelsen i dess nu gällande lydelse, det vill säga efter eventuella ändringar. När en svensk författning hänvisar till den senast gällande versionen av en EU-rättsakt kallas det en dynamisk hänvisning. Om den svenska författningen hänvisar till en viss text med det innehåll den har vid ett visst datum kallas det en statisk hänvisning.

Vi ger som sagt bara allmän vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner och gör inte bedömningar om tolkningen av Energimyndighetens förordning. Om du har frågor som rör Energimyndighetens stödordning och som inte avser myndighetsutövning vill vi hänvisa till ansvarigt departement inom Regeringskansliet.

Läs mer
Läs mer om den allmänna gruppundantags­förordningen (GBER) och om  förändringarna i den allmänna gruppundantagsförordningen på vår webbplats.

Källhänvisning
Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget

Med vänlig hälsning,

Cecilia

Jurist

23 maj 2023

Förändringarna av den allmänna gruppundantagsförordningen trädde i kraft den 23 juni 2023. Källhänvisningen ovan har uppdaterats så att den hänvisar till den konsoliderade versionen efter ändringen den 23 juni.

Med vänlig hälsning,

Magnus senior jurist

Magnus

Statsstödsexpert

19 september 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.