Start

Räcker leverantörsförsäkran om antibiotikaanvändning som bevis vid uppföljning?

Publicerad 14 november 2023
Hej, jag undrar om leverantörsförsäkran om antibiotikaanvändning som bevis vid uppföljning av "Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling" krav ID 11246:1 räcker som bevis?

Försäkran är signerad av kycklingproducenten i Lettland. Det förekommer dock inget utdrag ur inspektionsprotokoll, praktikjournal, stalljournal och/eller läkemedelsjournal som intygar att kravet uppfylls.

David

Publicerad 14 november 2023

Hej David,

Förslag på bevis vid uppföljning
I kriterietjänsten kan du hitta förslag på bevisning som kan begäras in vid uppföljning av våra hållbarhetskriterier. Vårt hållbarhetskriterium för minimerad antibiotikaanvändning för kyckling är utformat som ett kontraktsvillkor. Det innebär att leverantörerna under upphandlingen enbart behöver acceptera att villkoret kommer uppfyllas under avtalstiden. Vid senare uppföljning under avtalstiden är våra förslag att leverantören på begäran ska kunna uppvisa något av exempelvis följande:
  • Läkemedelsanvändning till aktuell flock enligt djurägarförsäkran, Food Chain Information (FCI) via slakteri.
  • Sammanställd läkemedelsanvändning, via till exempel stalljournal och/eller läkemedelsjournal eller annan dokumentation där det framgår att kravet är uppfyllt inklusive dokumentation av antibiotikaanvändningen.
Förslagen till bevis utgör bara exempel. Även andra former av uppföljning kan vara möjliga. Vilken nivå på bevisning som kan och bör krävas i ett enskilt fall är tyvärr svårt att svara på. Det beror på att frågan inte regleras uttömmande i lagen om offentlig upphandling (LOU) och att svaret är beroende av hur villkoren är utformade i det enskilda avtalet. Svaret kan också bero på om det finns anledning att anta att ett krav inte är uppfyllt och vilka alternativa bevis som finns att tillgå.

Krav som ställs måste vara möjliga att kontrollera och följa upp
Generellt gäller att alla krav som ställs i en upphandling ska vara möjliga att kontrollera och följa upp. Att ställa krav som inte går att följa upp har EU-domstolen bedömt står i strid med likabehandlingsprincipen. En leverantör ska inte kunna få en konkurrensfördel genom sitt eget utlåtande att ett krav är uppfyllt, om detta inte sedan kan kontrolleras. Det finns dock ingen uttrycklig skyldighet i lagstiftningen att faktiskt genomföra uppföljningar av upphandlade avtal. Att inte följa upp leverantörens uppgifter skulle möjligen kunna strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Det kan nämnas att det finns ett par exempel i praxis där frågan om bevisning har prövats. I ett fall fann kammarrätten att enbart det förhållande att leverantören intygade att antibiotika inte användes vid djuruppfödningen egentligen inte utgjorde ett tillräckligt bevis för att visa att kravet var uppfyllt. Målet handlade om en överprövning av själva upphandlingen och frågan om de krav som ställts var förenliga med upphandlingsreglerna, mot bakgrund av hur de kunde bevisas av leverantörerna. Den upphandlande organisationen hade, utöver kontroll genom leverantörsförsäkran, också angett att den genom avtalsvillkoren skulle få rätt att utföra egna inspektioner på produktionsanläggningarna. Vid sådana inspektioner kunde kommunen kontrollera att fodret inte innehöll aktuella substanser, antingen genom att studera innehållsförteckningen på förpackningarna eller genom att utföra analyser av fodret. Med beaktande även av övriga kontrollmekanismer som kommunen hänvisat till fann kammarrätten att kravet om antibiotikaanvändning var möjligt att kontrollera.

Avgörandet tyder på att det kan stå i strid med principerna att ange att krav enbart kommer att följas upp genom en leverantörsförsäkran. Omständigheten att en sådant upplägg riskerar att stå i strid med principerna behöver dock inte innebära att det är fel att i ett enskilt fall ändå acceptera en leverantörsförsäkran. Det kan dock vara lämpligt att komplettera leverantörsförsäkran med annan bevisning, beroende på vad som är möjligt i det enskilda fallet och vad avtalet medger.

Källhänvisningar
  • EU-domstolens dom i mål C-448/01 EVN och Wienstrom, punkt 51 – ”…en upphandlande myndighet som föreskriver ett upphandlingskriterium, och anger att den varken ämnar eller har möjlighet att verkligen kontrollera att den information som lämnas av anbudsgivarna är korrekt, åsidosätter principen om likabehandling, eftersom ett sådant kriterium inte är förenligt med ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande.”
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2091-11 – verklig kontroll kan inte ske genom att leverantören själv intygar att ett krav är uppfyllt
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2841-11 – leverantörsintyg var inte i sig tillräcklig bevisning för krav avseende antibiotika, men i kombination med avtalsenlig rätt till uppföljning var kravet möjligt att kontrollera, och stred därför inte mot LOU.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

21 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.