Start

Måste vi tänka på något speciellt om vi vill arrendera ut mark för bergavyttring?

Vi har tänkt att arrendera ut kommunal mark för att avyttra berg. Kommunen får med det upplägget en ersättning av arrendatorn baserat på mängden berg som avyttras per år.
Är det fritt fram för kommunen att välja en arrendator eller behöver kommunen ta hänsyn till någon princip?

Fastighetsägare

Publicerad 12 december 2023

Hej,

Som vi tolkar förutsättningarna i frågan så har ni en fastighet där det finns ett berg som ska avyttras. I stället för att avyttra berget själv har ni tänkt arrendera ut marken. Arrendatorn får behålla ersättningen för försäljningen av bergkross från avyttringen och ersätter kommun för arrendet baserat på mängden berg som avyttras per år. Återkom gärna med ett förtydligande om det är så att vi har missuppfattat din fråga.

Oavsett om man som upphandlande organisation benämner ett visst kontrakt för arrende eller inte så finns det aspekter som man måste ta hänsyn till. Bland annat måste man bedöma om arrendet omfattas av upphandlingsplikt eller om åtgärden innebär ett statsstöd. För att avgöra om ett visst agerande är tillåtet måste en bedömning, utifrån samtliga omständigheter, alltid göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall och vi kan därför inte svara på frågan om kommunen fritt kan välja arrendator. Är ni i behov av stöd i ert enskilda fall rekommenderar vi att i kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden. Generellt sett gäller dock följande.

Är det frågan om ett upphandlingspliktigt kontrakt?
Det första ni måste göra är att kontrollera att det inte är frågan om ett upphandlingspliktigt kontrakt. I det fall syftet med arrendet är att få berget avyttrat från fastigheten, det vill säga att ni vill anskaffa tjänsten, och om tjänsten har ett direkt ekonomiskt intresse så talar det för att det kan vara frågan om ett upphandlingspliktigt kontrakt. I det fallet ska upphandlingen genomföras enligt tillämpliga bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer om definitionen av ett upphandlingspliktigt kontrakt på vår webbplats.

Blir bestämmelserna om statsstöd tillämpliga?
I det fall ni bedömer att det inte är frågan om ett upphandlingspliktigt kontrakt bör ni gå vidare och utreda om några kommunalrättsliga eller statsstödsrättsliga regler är tillämpliga. Kortfattat kan sägas att statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel, till exempel genom att sälja tillgångar till ett icke-marknadsmässigt pris, och det leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer som kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler.

Läs mer om kriterierna för vad som definierar ett statsstöd på vår webbplats.

Läs mer
En närliggande fråga som handlar om gränsdragningen mellan en koncessionsupphandling och arrende har tidigare blivit besvarad i vår Frågeportal, se inlägget Hur görs gränsdragningen mellan en koncession och ett arrende?.

Även om denna fråga handlar om en koncession enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) så bör samma resonemang kunna användas i gränsdragningen mellan en upphandling enligt LOU och ett arrende.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

20 december 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.