Start

Hur kan en grupp av leverantörer uppfylla kvalificeringskraven?

Hej, Vi är flera bolag som kompletterar varandras kompetenser och som tillsammans i konsortium uppfyller både ekonomiska och tekniska krav.
Om vi lämnar anbud i konsortium krävs det även att bolag i gruppen som inte uppfyller krav åberopar kapacitet av det andra bolaget?

Branislav Bekic

Publicerad 26 januari 2024

Hej Branislav,

Kvalificeringskrav avseende ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet
Lagen om offentlig upphandling (LOU) möjliggör att en grupp av leverantörer kan lämna ett gemensamt anbud i en upphandling. Av LOU framgår att en upphandlande organisation inte får ställa upp andra krav för grupper av leverantörer än de som gäller för enskilda leverantörer. Det framgår även av förarbetena att kraven för kvalificering ska vara desamma oavsett om anbudet lämnas in av en enskild leverantör eller en grupp av leverantörer. Utgångpunkten är därmed att kvalificeringskraven kan uppfyllas av gruppen av leverantörer i sin helhet. Det saknar då betydelse vilken leverantör i gruppen som har den efterfrågade kapaciteten.

Den upphandlande organisationen får dock ange i upphandlingsdokumenten hur en grupp av leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet om det är berättigat av objektiva skäl. Om det finns objektivt godtagbara skäl för det kan organisationen exempelvis klargöra att vissa offererade nyckelpersoner måste komma från en och samma leverantör. Sådana klargöranden får endast ske om det är nödvändigt och motiverat av omständigheterna i den enskilda upphandlingen. Klargörandena måste alltså vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, främst proportionalitetsprincipen.

Kvalificeringskrav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet
Kvalificeringskrav som avser behörighet att utöva yrkesverksamhet får bland annat innebära att leverantören ska ha ett sådant tillstånd eller vara medlem i en sådan organisation som, när upphandlingen avser en tjänst, krävs för att leverantören ska kunna tillhandahålla tjänsten i den stat där leverantören är etablerad. Behörighet att utöva yrkesverksamhet kan inte åberopas från andra företag. Det finns rättsfall där domstolen har ansett att detta innebär att samtliga leverantörer i den grupp av leverantörer som har lämnat anbud behöver uppfylla det aktuella kravet på behörighet.

I ett avgörande från Förvaltningsrätten i Uppsala ansåg domstolen att en grupp av leverantörer var att betrakta som ett enkelt bolag och att varje leverantör inom gruppen av leverantörer därmed skulle svara solidariskt för vad som utfästs. Alla leverantörer inom gruppen hade inte auktorisation för samtliga områden enligt upphandlingsdokumentet. Förvaltningsrätten ansåg därför att den upphandlande organisationen hade fog för att förkasta anbudet då det följde av lag och upphandlingsdokumenten att en leverantör behövde vara auktoriserade för att få utföra tjänsten.

I ett annat avgörande, från Kammarrätten i Göteborg, ansåg domstolen i stället att det avgörande var om gruppen av leverantörer genom att tillgodoräkna sig sina samlade resurser, hade auktorisation för den verksamhet som omfattades av upphandlingen. I upphandlingsdokumentet ställdes inte krav på att samtliga leverantörer skulle uppfylla kvalificeringskraven för det fall anbudsgivaren utgjordes av en grupp leverantörer som lämnat ett gemensamt anbud. Domstolen konstaterade att en grupp av leverantörer i ett sådant fall inte behöver åberopa andra företags kapacitet, utan att gruppen på egen hand uppfyller det aktuella kravet.
Frågan om en grupp av leverantörer gemensamt kan uppfylla ett kvalificeringskrav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet har inte prövats i högsta instans. Det innebär att rättsläget till viss del är oklart.

Särskilt om krav på registrering i ett aktiebolags-, handels eller föreningsregister eller motsvarande register
Ett kvalificeringskrav som avser behörighet att utöva yrkesverksamhet kan också innebära att leverantören, inklusive en grupp av leverantörer, ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad. Läs mer om vad detta innebär för grupper av leverantörer i inlägget Går det att ställa krav på att leverantören ska ha en viss bolagsform? i vår Frågeportal.
Notera även att en upphandlande organisation inte får ställa upp krav på att en grupp av leverantörer ska ha en viss bestämd juridisk form. Däremot kan den upphandlande organisationen begära att en grupp av leverantörer efter att den har blivit tilldelad kontraktet, ska ha en viss juridisk form, förutsatt att det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt.

Egenförsäkran (ESPD)
Notera att ett obligatoriskt krav i upphandlingsdokumenten att inkomma med en egenförsäkran (ESPD) i dessa fall innebär att alla leverantörer i gruppen måste inkomma med en separat egenförsäkran.

Läs mer
Läs mer om skillnaden mellan att åberopa annans kapacitet och att lämna anbud i grupp i inlägget Finns det någon skillnad mellan att åberopa annans kapacitet och att anlita en underleverantör? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en grupp av leverantörer får lämna anbud i en upphandling. Myndigheten får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp av leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning enligt 14 kap. 3 och 4 §§ eller teknisk kunskap och yrkeskunskap enligt 14 kap. 5 § om det är berättigat av objektiva skäl.
  • prop. 2015/16:195 s. 435–436 – samma kvalificeringskrav för grupp av leverantörer som för en enskild leverantör
  • 14 kap. 2 § LOU – kvalificeringskrav som avser behörighet att utöva yrkesverksamhet
  • Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål nr 4409-4410-17 – alla leverantörer inom gruppen av leverantörer hade inte auktorisation för samtliga områden enligt upphandlingsdokumentet. Den upphandlande organisationen hade fog för att förkasta anbudet då det följde av lag och upphandlingsdokumenten att en leverantör behövde vara auktoriserade för att få utföra tjänsten
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2473–2476–19 – gruppen av leverantörer kan genom att tillgodoräkna sig sina samlade resurser ha auktorisation för den verksamhet som omfattas av upphandlingen.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

09 februari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.