Start

Hur ska värdet av ett serviceavtal beräknas när man inte vet omfattningen av servicen?

Kollade i er fråge-databas men hittade inget svar.
Hur beräknar man värdet på ett serviceuppdrag tex ventilationsservice? Avtalet löper över 3 år och det man vet är den tid det tar att titta över ventilationen och kostnaden för att byta filter.
Man vet inte vad slutkostnaden blir för man vet inte vilka fel som behöver åtgärdas.

Stefan Albrekt

Publicerad 06 mars 2024

Hej Stefan,

Värdet av en upphandling ska beräknas utifrån det totala belopp som, enligt den upphandlande organisationens uppskattning, ska betalas enligt de varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenörkontrakt som ingår i upphandlingen, inklusive eventuella options- och förlängningsklausuler.

Syftet med beräkningen är främst för att veta vilka bestämmelser i lagen som ska tillämpas i samband med upphandlingen. Som framgår ovan så är det en uppskattning som ska göras. Är ni osäkra på om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet under de år som avtalet löper så är det som utgångspunkt bättre att genomföra upphandlingen enligt de direktivstyrda bestämmelserna. Konkurrensverket har i ett beslut uttalat att förutsatt att den upphandlande myndigheten, när den uppskattat kontraktsvärdet och därefter valt förfarande, har agerat omsorgsfullt och gjort en restriktiv bedömning, är överskridandet av tröskelvärdet under avtalstiden inte nödvändigtvis ett brott mot bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Värdet av upphandlingen ska framgå av annonsen 
Värdet av upphandlingen ska framgå av annonsen. Syftet med det är bland annat för att potentiella leverantörer ska kunna göra ett affärsmässigt övervägande för om de vill vara med och tävla om kontraktet eller inte. Även i det fallet handlar det dock om en uppskattning av värdet. Uppgiften om det uppskattade värdet utgör ofta ett beslutsunderlag för att leverantörerna ska kunna avgöra vilka affärsmöjligheter som är intressanta och kan dessutom minska informationsövertaget som befintliga leverantörer har.

Som tillägg till det uppskattade värdet ska den upphandlande organisationen, i upphandlingsdokumenten, beskriva omfattningen av kontraktet. Detta följer av den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – huvudregeln för beräkning av värdet för upphandlingen
  • Konkurrensverkets beslut dnr 690/2013 – förutsatt att den upphandlande myndigheten, när den uppskattat kontraktsvärdet och därefter valt förfarande, har agerat omsorgsfullt och gjort en restriktiv bedömning, är överskridandet inte nödvändigtvis ett brott mot bestämmelserna i LOU.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

08 mars 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.