Start

Förordningen om utländska subventioner - tillämpningsfrågor

Publicerad 20 maj 2024
Hej,

Jag har några frågor om förordningen om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden (2022/2560) ("FSR").

Enligt FSR måste leverantörer anmäla alla utländska ekonomiska bidrag som uppfyller definitionen i artikel 28. 1 b (dvs. de som uppgår till minst 4 miljoner euro per tredjeland under de senaste tre åren). I alla andra fall ska leverantörerna i en försäkran förteckna alla utländska ekonomiska bidrag som mottagits och bekräfta att de inte är anmälningspliktiga.

När det gäller en försäkran anges i avsnitt 7.2 i bilaga 2 (FS-PP) till genomförandeförordningen (2023/141) att den eller de anmälande parterna ska förteckna alla mottagna utländska bidrag som inte är anmälningspliktiga i enlighet med artikel 28.1 b i förordning (EU) 2022/2560 och som mottagits under de tre senaste åren före deklarationen.

Utländska ekonomiska bidrag i fråga om vilka det totala beloppet per tredjeland är lägre än stödbeloppet av mindre betydelse under den sammanhängande treårsperioden före försäkran (dvs. 200 000 euro) behöver inte återges i deklarationen (7.4 i bilaga 2).

För utländska ekonomiska bidrag till ett värde under 1 miljon euro men över 200 000 euro under de tre senaste åren före försäkran kan deklareras som aggregerade utan att deras värden behöver anges i tabell 2 (7.3 i bilaga 2).

Här kommer mina första frågor:

1. Vad gäller övriga ekonomiska bidrag, dvs. de som uppgår till 1 miljon euro eller mer, finns inga särskilda anvisningar för vad som gäller vid en försäkran. Vilken typ av information ska lämnas avseende dessa bidrag och var ska informationen lämnas? Det hänvisas inte till någon tabell.

2. Hur ska beräkningen göras avseende gränsen på 1 miljon euro? Avses ett individuellt bidrag på 1 miljon euro eller avses bidrag från ett tredjeland som sammanlagt uppgår till 1 miljon euro över tre års tid?

I artikel 4.2 c) i FSR anges att med avseende på denna förordning ska ett ekonomisk bidrag inbegripa bl.a. tillhandahållande av varor eller tjänster eller inköp av varor eller tjänster.

3. Avses även inköp av byggentreprenader?

Nils Persson

Publicerad 20 maj 2024

Hej Nils,

När det gäller denna förordning hänvisar vi till Europeiska kommissionen för alla tillämpningsfrågor. Det finns ännu ingen praxis eller vägledning rörande tillämpningen utöver den information som kommissionens tillväxt- respektive konkurrensdirektorat har publicerat på sina webbplatser.

Detta svar bygger på regelverkets ordalydelse och information från Europeiska kommissionens webbplats, hur reglerna kan komma att uttolkas av Unionens domstolar återstår att se.

Din första fråga synes avse ekonomiska bidrag över 1 miljoner euro från ett tredjeland i en situation när summan av de ekonomiska bidragen från något land utanför EU inte överstiger 4 miljoner euro. Enligt ordalydelsen i bestämmelsen som du återger så behöver sådana bidrag då listas individuellt i den tabell som ska bifogas en försäkran.

Din andra fråga avser beräkningen av värdet 1 miljon euro. Detta belopp avser de enskilda ekonomiska bidragen eftersom det gränsvärdet avgör om bidraget ska räknas ihop med andra bidrag från det aktuella landet eller om det ekonomiska bidraget ska anges för sig i tabellen, jämför svaret på fråga 2 i Europeiska kommissionens tillväxtdirektorats (DG Grows) frågor och svar.

När det gäller din tredje fråga framgår det av artikel 2 punkten 3 i förordningen att regelverket även gäller för byggentreprenader om tröskelvärdena överskrids.

Källhänvisningar

Med vänlig hälsning,

Magnus

Statsstödsexpert

18 juni 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.