Start

Skadestånd

Om du som leverantör anser att du har lidit skada på grund av att den upphandlande organisationen brutit mot upphandlingslagstiftningen kan du kräva skadestånd.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

En leverantör som vill begära skadestånd måste väcka talan om detta hos tingsrätten. Ansökan måste ha kommit in inom ett år från den tidpunkt då leverantören fick kännedom om, eller borde ha fått kännedom om, att ett avtal har ingåtts mellan en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) och en leverantör.

Om ett avtal har förklarats ogiltigt av en domstol får dock en talan om skadestånd alltid väckas inom ett år från den dag då avgörandet fick laga kraft.

Tänk på:

Reglerna om tidsfrister för att väcka talan om skadestånd ändrades den 1 juli 2022. Tidigare har fristen räknats från tidpunkten då avtalet ingicks. Övergångsregler gäller för fordringar som har uppkommit innan de nya reglerna trädde i kraft.

Reglerna för skadestånd är desamma för upphandlingar både under och över tröskelvärdena.

Kostnader man kan få ersättning för

Leverantörer kan få ersättning för kostnader i samband med att förbereda anbud och i övrigt delta i en upphandling. Förutsättningen är att den upphandlande organisationen har brutit mot upphandlingslagstiftningen och att detta har påverkat leverantörens möjligheter att tilldelas avtalet negativt. Flera leverantörer kan få skadestånd samtidigt.

Leverantören kan dessutom få skadestånd för utebliven vinst. Förutsättningarna är att den upphandlande organisationen har brutit mot upphandlingslagstiftningen och att leverantören ”sannolikt” hade tilldelats avtalet om den upphandlande organisationen hade följt upphandlingslagstiftningen.

Det är den som begär skadestånd som ska bevisa att förutsättningarna för att få det är uppfyllda.

Det finns inte någon generell rätt till skadestånd om den upphandlande organisationen endast har brutit mot upphandlingslagstiftningen, utan det krävs också att det föreligger skada för leverantören som ansöker om skadestånd.

Tänk på skyldigheten att begränsa din skada

En leverantör har en skyldighet att begränsa eller undvika sin skada i den mån som är möjlig. Det följer av en allmän skadeståndsrättslig princip.

Det innebär bland annat att det bara går att begära ersättning för nedlagda kostnader som inte har varit till någon nytta i något annat sammanhang, exempelvis vid en annan offentlig upphandling eller vid andra typer av affärer. 

Kostnader för domstolsprocessen

För att väcka talan om skadestånd finns en ansökningsavgift. Vanligtvis får den förlorande parten även stå för motpartens rättegångskostnader, exempelvis kostnad för advokat eller annat ombud.

Hur domstolsprocessen går till

Domstolen avgör oftast frågan efter en muntlig huvudförhandling. Den beaktar endast omständigheter som har tagits upp i förhandlingen. Formulera därför tydligt vad du anser är fel vid upphandlingen och ge stöd för dina påståenden.