Start

Kan skadestånd bli aktuellt om en upphandling avbryts?

Hej
Min fru bor på ett demensboende som sköts på ett utomordentligt bra sätt av Humana. Nu har kommunen efter anbudsförfarande handlat upp en ny operatör Norlandia Care som skall tillträda 15.oktober. Vi i Anhörigföreningen på boendet motsätter oss detta med hänvisning till att riskerna för att covid 19 skall komma in på boendet i samband med överlåtelsen ökar. Dessutom ställer vi oss tveksamma till om Lerums kommun utvärderat anbuden på ett korrekt sätt. Man har inte fullgjort sin undersökningsplikt om anbudsgivarna kan fullgöra sina utlovade åtaganden. Kommunen är eniga med oss att det bästa vore att skjuta på upphandlingen till pandemin är över. Men samtidigt är man rädd för skadeståndskrav om upphandlingen skulle avbrytas. Vi hävdar att det knappast kan bli fråga om skadestånd med hänvisning till SFS 2019:925.
Vad gäller?

Björn Stahre

Publicerad 12 maj 2020

Hej Björn,

När får en upphandling avbrytas?
Det framgår inte av din fråga om avtal har tecknats mellan kommunen och den nya leverantören. Om ett avtal har tecknats är det inte längre möjligt att avbryta upphandlingen.

En upphandling får avbrytas om den upphandlande organisationen, exempelvis kommunen, har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Om risken för spridning av Covid-19 är ett sakligt godtagbart skäl eller inte kan vi inte avgöra, eftersom vi inte gör bedömningar i enskilda fall.

Har anbuden utvärderats korrekt?
Det framgår inte av din fråga vad som avses med att anbuden inte har utvärderats korrekt. En upphandlande organisation ska tilldela kontraktet till den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt kravet, kriterierna och villkoren i upphandlingsdokumenten. Visar det sig att utvärderingen inte har gått rätt till kan kommunen återkalla tilldelningsbeslutet och göra om utvärderingen. Det är även möjligt att avbryta upphandlingen i det skedet, om det finns sakligt godtagbara skäl.

Kan leverantören begära skadestånd?
Skulle upphandlingen avbrytas kan det leda till att leverantören har rätt till skadestånd om den upphandlande organisationen inte har haft sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingen.

Om avtalet redan har ingåtts och kommunen säger upp ett avtal utan att ha stöd för detta i avtalet eller i annan lagstiftning kan det finnas grund för leverantören att driva talan om skadestånd. Om leverantören har rätt till skadestånd, och i så fall på vilken grund, beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Om grunden för skadestånd skulle falla bort med stöd av SFS 2019:925 kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi inte vet vart i lagstiftningen du anser att upphandlande organisationer har rätt att avbryta upphandlingar. I förarbetena till lagen framgår det dock att när privata aktörer bedöms ha en uppgift att fylla vid en extraordinär händelse får detta regleras genom avtal och detta bör beaktas vid upphandlingar inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer
Källhänvisningar
  • 20 kap. 20-21 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när det föreligger rätt till skadestånd och vart talan ska väckas.
  • Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2019:925).
  • prop. 2001/02:184 sid. 26 – när privata aktörer bedöms ha en uppgift att fylla vid en extraordinär händelse får detta regleras genom avtal och detta bör beaktas vid upphandlingar inom ramen för LOU.
Med vänlig hälsning,

Klara

15 maj 2020 (Uppdaterat 13 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.