Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkterna

Genom att ställa detta krav säkerställer du att leverantörerna (varumärkesägarna) aktivt arbetar med substitution av miljö- och hälsofarliga ämnen i produkterna.

KravID

11446

Kriterienivå

Avancerad nivå

Kriterietyp

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Leverantören ska, antingen som tillverkare eller via sin eller sina underleverantörer, senast i samband med avtalsstart, ha implementerade rutiner, modell, bedömningssystem eller liknande för substitution av miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen i produkterna som omfattas av avtalet. Rutinerna eller liknande ska vara dokumenterade och tillämpas under hela avtalstiden. De ska minst inkludera de 5 stegen i europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) modell för kemikaliesubstitution:

  1. Ha kunskap om dina kemiska ämnen och behov
  2. Leta efter alternativ
  3. Bedöm, jämför och välj
  4. Testa, inför och förbättra
  5. Informera distributionskedjan

På begäran av den upphandlande organisationen ska leverantören inom [tre veckor/annan tid som bestäms av den upphandlande organisationen] från det att begäran mottogs, presentera rutinerna eller liknande och hur dessa är implementerade när det gäller produkterna som omfattas av avtalet.