Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Betesdrift - mjölk

Att hålla djur på bete är positivt för djurhälsan och ger djuren goda möjligheter till ett naturligt beteende1. En väl skött betesdrift är också ett resurssnålt och miljömässigt hållbart sätt att föda upp nötkreatur. Bete kan ske på vall på åker samt på mark som lämpar sig sämre för odling av exempelvis spannmål och baljväxter. Upphandlande organisationer som ställer krav på betesdrift bidrar även till bete som kan ha positiva effekter på den biologiska mångfalden 1 Alvåsen, 2015 .

KravID

10429:1

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av mjölkråvara ska komma från djur som hålls på bete under minst 60 dygn under betessäsongen, så som den definieras i produktionslandet.

Djuren anses hållna på bete i ett dygn om de under dygnet kommer ut och kan vistas ute under en sammanhängande tidsperiod på minst sex timmar per dygn, på mark med växter som kan betas av djuren och som finns i sådan mängd och kvalitet att det är möjligt för djuren att med ett naturligt betesbeteende kunna beta samtidigt.