Start
Covid-19-viruset

Nya möjligheter för statsstöd under Covid-19

Publicerad 16 februari 2021
  • Trendens

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin finns stora möjligheter att använda sig av statsstöd, även för kommuner och regioner. Krisen gör att det finns både undantag och tillfälliga regler som ger större möjlighet till ekonomiskt stöd. Men det finns fortfarande regler att förhålla sig till.

Magnus Lindbäck, Statsstödsjurist på Upphandlingsmyndigheten
Magnus Lindbäck, statsstödsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Statsstöd är alla situationer där det offentliga ger ett eller flera företag bättre ekonomiska förutsättningar, i förhållande till andra företag. Det kan till exempel vara rena bidrag men även reducerade skatter, eller när företag slipper betala vissa avgifter. Statsstöd regleras på EU-nivå, för att alla företag på den europeiska marknaden ska ha samma spelregler.

"Just nu är näringslivets behov av statsstöd stort, och det finns stora möjligheter att använda sig av det."

Just nu är näringslivets behov av statsstöd stort, och det finns stora möjligheter att använda sig av det för att stötta näringslivet, både regionalt och nationellt. Magnus Lindbäck, statsstödsjurist på Upphandlingsmyndigheten, reder ut vad som gäller.

Varför finns statsstödsreglerna?

– Syftet med reglerna är att kunna ge ekonomiska stöd utan att påverka villkoren på den fria marknaden. I vanliga fall används statsstöd när politiken vill att aktörer genomför åtgärder som inte är företagsekonomiskt rationella, men som krävs för att lösa samhällsutmaningar. Det kan till exempel handla om att köpa ett dyrare biodrivmedel istället för vanligt drivmedel för att minska miljöpåverkan, berättar Magnus.

För att enskilda aktörer inte ska få fördelar, och för att pengarna inte ska användas fel, finns det regler. Eftersom reglerna finns på EU-nivå gör det att aktörer från olika länder ges samma villkor. Det skapar ett ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna, vilket gör att de kan öppna gränser mellan varandra.

Vilka behöver känna till reglerna för statsstöd?

– Det är två typer av aktörer. Dels är det de som kan ge statsstöd, dels är det de som tar emot statsstöd. De som kan ge statsstöd är kommuner, regioner och staten genom olika myndigheter. Kommuner kan ha möjlighet att ge statsstöd, trots förbudet i kommunallagen, om det finns synnerliga skäl. Eftersom pandemin räknas som en kris kan de använda sig av möjligheten till undantag i lagen. Kommunen måste då följa statsstödsreglerna.

Företag som får stöd behöver försäkra sig om att statsstödet följer regelverket. Om det strider mot statsstödsreglerna blir mottagaren återbetalningsskyldig med ränta. Alla åtgärder under pandemin är däremot inte statsstöd. Det här gäller när ett företag får ta del av något som dess konkurrenter inte får ta del av, till exempel om SAS får ta del av ett stöd som inte ges till andra flygbolag.

– Reglerna gäller inte om man tar del av ett stöd som är lika för alla företag som befinner sig i motsvarande situation, där alla konkurrenter kan få samma stöd, förklarar Magnus.

Vilken hjälp kan man få hos Upphandlingsmyndigheten?

– Vi informerar om och ger stöd i hur statsstödsreglerna fungerar och hur möjligheterna ser ut just nu enligt statsstödsreglerna, avslutar Magnus.

Statsstöd och Covid-19

De tillfälliga statsstödsreglerna ska hjälpa företag att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 och se till att stöden blir jämlika för alla. Kommissionen har öppnat upp för flera olika typer av likviditetsstöd, till exempel lån, garantier och bidrag. De har även tagit fram riktlinjer för de problem som uppstår under pandemin och förslag på lösningar som följer statsstödsreglerna, till exempel

  • förmånliga lån och garantier
  • uppskov med betalning (till exempel anstånd med betalning av skatter och avgifter)
  • bidrag (till exempel bidrag för forskning eller investeringar, eller sänkta avgifter och skatter).

Det gör att det under pandemin är möjligt att ge mer stöd till exempelvis regionala flygplatser och lokaltrafik än som var möjligt innan krisen, vilket är något som varit efterfrågat.

Vad är statsstöd?

Statsstöd är när offentliga medel används för att stötta ett eller flera företag. Det kan till exempel vara ett direkt bidrag eller sänkta avgifter. Eftersom det ger mottagaren en fördel jämfört med sina konkurrenter finns det regler som styr möjligheterna att ge sådan finansiering. Regleringen styrs på EU-nivå.

Den generella regeln är att statsstöd inte är tillåtet, med det finns undantag. För att kunna stötta företag under Covid-19 finns det tillfälliga regler för statsstöd. Om man bryter mot reglerna mot statsstöd kan stödgivaren kräva tillbaka stödet med ränta. I värsta fall kan det innebära att mottagaren går i konkurs.

Upphandlingsmyndigheten kan hjälpa dig med vägledning för att du ska kunna bedöma vad som räknas som statsstöd och inte. Samt att det finns specifika vägledningar, exempelvis finns en om anskaffning av skyddat boende.