Start

Förslag på klimatkrav för nybyggnad av hus

Publicerad 10 maj 2021

Bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. Vi har tagit fram förslag på klimatkrav som kan användas vid upphandlingar av husbyggnadsentreprenader och projektering. Nu öppnar vi för alla att bidra med konstruktiva synpunkter på kraven. Senast den 27 maj vill vi ha dina synpunkter.

Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp uppgick 2019 till 23,5 miljoner ton CO2-e enligt vår aktuella miljöspendanalys. Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för 9,2 miljoner ton CO2-e eller 39 procent av den totala påverkan.

– Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Vi har därför tagit fram klimatkrav som kan användas när entreprenader och konsulter för projektering upphandlas, säger Jens Johansson hållbarhetspecialist på Upphandlingsmyndigheten. 

Våra nya krav riktar sig till offentliga fastighetsägare och byggherrar, det vill säga allt från kommunala bostadsbolag och kommuner till regioner och statliga myndigheter. Syftet är att göra det enklare att ställa krav som leder till minskad klimatpåverkan vid såväl projektering som själva byggandet.

Förslag på beräkningar av klimatbelastning

Stödet innehåller förslag på hur beräkningar kan göras så att beställaren kan se om klimatbelastningen har minskat jämfört med ett business-as-usual scenario. Beräkningsanvisningarna ersätter inte verktyg som exempelvis Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

Anvisningarna fastställer hur jämförelser mot uppsatta mål och krav kan göras och visar hur projekteringen och byggfasen kan räknas samman. Det underlättar när projektör och utförandeentreprenör upphandlas för sig. Beräkningsanvisningarna ger också förslag på hur ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) kan hanteras i klimatbelastningen.

Procentuell minskning av klimatpåverkan på tre nivåer

Kraven på en procentuell minskning av klimatpåverkan finns på tre nivåer: bas 10 procent, avancerat 20 procent och spjutspets 25 procent. Vi har uppfattat att branschen generellt är ovan vid att genomföra klimatberäkningar och därför är ambitionsnivån på minskad klimatpåverkan förhållandevis blygsam på basnivå. 

– Det vore bra om ambitionsnivåerna kan höjas jämfört med vad vi har föreslagit. Kan branschen bättre är det därför värdefullt att få in synpunkter om det nu innan kriterierna fastställs, säger Jens Johansson. 

De nya kraven innehåller även förslag på vad en handlingsplan för klimatarbetet bör innehålla. Detta för att kunna sätta en minsta nivå för de åtgärder som görs av entreprenörerna. Kraven är också anpassade efter var i byggprocessen som beställaren är; behöver man upphandla konsult för projekteringen finns krav anpassade till det och är det en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad som ska upphandlas finns krav anpassade till det. 

En del av ett regeringsuppdrag

Klimatkraven är en del av ett regeringsuppdrag som vi genomför tillsammans med Boverket för att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. I arbetet med förslaget har många kunniga och erfarna aktörer i branschen deltagit i referensgruppen och gett synpunkter. WSP och IVL har bidrag med värdefull hjälp som stöd till Upphandlingsmyndigheten. Förslaget ansvarar vi dock själva för.  

Välkommen att lämna synpunkter

Vi vill gärna ha synpunkter på de nya kriterieförslagen från dig som upphandlar, beställer, utför eller på annat sätt är verksam inom husbyggnadsentreprenader och projektering. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta. Senast den 27 maj vill vi ha dina synpunkter på kriterierna. Synpunkter lämnas på svarblanketten och skickas till jens.johansson@uhmynd.se

Förslag på klimatkrav för nybyggnad av hus

Förslag på klimatkrav för nybyggnad av hus - bilaga 1 beräkningsanvisning

Förslag på klimatkrav för nybyggnad av hus - bilaga 2 handlingsplaner

Svarsblankett synpunkter på klimatkrav nybyggnad av hus

De offentliga inköpens miljö- och klimatpåverkan