Start

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för tvätt- och textilservice

Publicerad 23 augusti 2023

Textilservice påverkar miljön genom användning av energi, vatten och kemikalier i tvättprocessen, transport av tvättgods samt produktion av textil. Vi har tagit fram förslag på nya kriterier som gör det enklare för offentlig sektor att ställa hållbarhetskrav på tvätt- och textilservice. Vi vill ha synpunkter på förslagen senast den 22 september 2023.

Tvätt- och textilservice kan antingen omfatta hyra av textilier och tvätt av dessa, alternativt tvätt av organisationens egna textilier. Även distribution av textilierna omfattas. Förslaget som nu tagits fram omfattar undergrupperna villkor för utförande av tjänsten samt distribution. Vi har även kriterier för textilier som nyanskaffas under avtalsperioden, men de uppdateras separat. 

Förändringar i kriterierna

Förslaget innehåller två nya hållbarhetskriterier för tvättkemikalier. Det ena är ett krav på att alla tensider som ingår ska vara lätt nedbrytbara. Det andra begränsar innehåll av ämnen som är hormonstörande, svårnedbrytbara, ansamlas i biologiska organismer, giftiga och/eller finns på kandidatförteckningen.

Det finns också ett nytt krav på certifierat miljöledningssystem som ersätter det tidigare kravet på systematiskt miljöarbete hos leverantören.

I kraven på användning av energi och vatten samt på utsläpp av växthusgaser har faktorvärdena för beräkningar skärpts så att de ligger på samma nivå som Nordisk miljömärkning (Svanen). Nuvarande krav på avancerad nivå avvecklas. Nya krav på avancerad nivå kommer att tas fram när nästa generation av Svanens kriterier lanseras.

Avveckling av kraven på tvättkemikaliers fosforinnehåll och innehåll av sensibiliserande föreslås då de inte längre bedöms vara drivande. För distribution avvecklas samtliga kriterier eftersom de är föråldrade. Kriterier har hämtats från kriterieområde ”Godstransporter”. De föreslagna kriterierna är därmed inte utvecklade specifikt för området tvätt- och textilservice.

Arbetsrättsliga villkor för tvätteriarbetare och för godsförare finns sedan tidigare under kriterieområde ”Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal”. De läggs nu även in i kriterierna för tvätt- och textilservice för att det ska bli lättare att hitta dem.

Vem kan lämna synpunkter? 

Fram till den 22 september 2023 är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av tvätt- och textilservice är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta. 

Använd svarsformuläret när du lämnar dina synpunkter.

Behandling av personuppgifter 

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. 

Behandling av personuppgifter