Start

Input/output-modell för miljöspendanalys

Miljöspendanalysen baseras på inköpsvärden samt miljöstatistik och modelleringar utifrån databasen Exiobase. Med hjälp av modelleringarna kan utbetalningar från det offentliga till olika leverantörer analyseras.

Miljöspendanalysen baseras på forskning men är inte en vetenskaplig produkt. Miljöspendanalysen är ett försökt till tillämpning av resultat från forskning och utveckling inom livscykelanalyser och andra områden.

Vår miljöspendanalys är ett praktiskt analysredskap avsett att användas inom inköpsverksamhet. Vi gör därför inga anspråk på att analysen når upp till en hypotetisk bästa nivå. Däremot kan miljöspendanalysen bli en vetenskaplig produkt om den görs med vetenskapliga metoder.

Input/output-analysen bygger på en så kallad input/output-modell som är vanlig inom nationalekonomin. Miljöindikatorerna baseras på miljöstatistik och modelleringar utifrån databasen Exiobase. Resultatet är en indikation på vilka miljöeffekter som uppstår till följd av inköp.

Miljöspendanalysens verktyg

Grunden i analysen är en så kallad spendanalys som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp. Spendanalysen bygger på en struktur med olika typer av inköp som kallas för kategorier eller inköpskategorier.

För att kunna göra en miljöspendanalys behöver ett antal funktioner och faktorer tillföras de delar som krävs för att bygga eller genomföra en vanlig spendanalys. Tillsammans utgör dessa delar miljöspendanalysens verktygslåda.

Verktygen för den miljöspendanalys som bygger på input/output-modellen består av en kategoristruktur (kategoriträd), miljöindikatorer och en SNI-nomenklatur (Svensk näringsgrensindelning).

Kategoristruktur och miljöindikatorer

För att genomföra en spendanalys behövs en kategoristruktur (kategoriträd) som beskriver organisationens inköp. Vi har för den miljöspendanalys som bygger på input/output-modellen arbetat fram en kategoristruktur som består av fyra nivåer där den fjärde nivå är den mest detaljrika. 

Den andra grundläggande funktionen i miljöspendanalysen utgörs av miljöindikatorerna. Dessa ligger på den djupaste eller mest detaljrika nivån i kategoristrukturen (nivå 4).

Miljöindikatorerna beskriver vilken miljöpåverkan inköp av olika typer (inköpskategorier) av vara, tjänst eller entreprenad kan ha. Vad miljöindikatorerna baseras på och hur de är uppbyggda beskrivs i Miljöspend - metod och material. I följande avsnitt beskriver vi den roll som miljöindikatorerna har för uppbyggnaden av en miljöspendanalys.

Miljöspend - metod och material

Beräkningssteg

För att genomföra en miljöspendanalys behövs indata i form av uppgifter över utbetalningar (summa kronor) till leverantörer.

Indata måste matchas mot kategoriseringen i det aktuella kategoriträdet. Kategoriseringen bör ske på den nivå som miljöindikatorn finns kan göras mot textbeskrivningen av kategorin eller med hjälp av SNI-kod.

Kategoriträd för beräkning av miljöpåverkan
Exempel på kategori och underliggande kategorier Kod från nomenklatur Miljöindikator Inköpsvärde (exkl.moms) Miljöpåverkan från inköpen
Utrustning och material
(nivå 1)
Finns ej Ingen aggregerat från underliggande kategorier aggregerat från underliggande kategorier
Förbrukningsmaterial (nivå 2) Finns ej Ingen aggregerat från underliggande kategorier aggregerat från underliggande kategorier
Fastighets-, bygg- och anläggnings­material
(nivå 3)
Finns ej Ingen aggregerat från underliggande kategorier aggregerat från underliggande kategorier
Dörrar och fönster av metall (nivå 4) SNI 25120 Miljöindikator (miljöpåverkan/krona) Summa kronor utbetalad till leverantör med SNI 25120 Resultat miljöpåverkan av inköp av kategorin

Exempel på beräkning i miljöspend input/output-versionen. Beräkning av klimatpåverkan sker på nivå 4. Miljöindikatorn multipliceras med inköpsvärde. För högre nivåer i så beskrivs miljöpåverkan genom att summan för klimatpåverkan aggregeras uppåt i kategoriträdet. 

Inköpsvärden per kategori och den beräknade miljöpåverkan för inköpen per kategori summeras från underliggande nivåer och uppåt i kategoristrukturen.

För en inköpskategori på nivå 3 består således beräknad miljöpåverkan av en summering av de värden för miljöpåverkan som finns för de underliggande kategorierna (nivå 4).

För en inköpskategori på nivå 2 består inköpsvärdet av en summering av de inköpsvärden som finns för de underliggande kategorierna (nivå 3).

För en övergripande inköpskategori (nivå 1) består inköpsvärdet av en summering av de inköpsvärden som finns för de underliggande kategorierna (nivå 2).

Tolkning av resultat

Miljöspendanalysen indikerar en miljöpåverkan, det vill säga den ska ses som riktningsvisare snarare än uppmätt och verifierat utfall.