Start

Länsstyrelsernas miljöpåverkan till följd av inköp

År 2019 uppgick länsstyrelsernas klimatpåverkan till följd av inköp till nästan 147 tusen ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 2 procent av de analyserade statliga inköpens klimatpåverkan enligt vår miljöspendanalys som även redovisar förändrad landanvändning och utsläpp av inandningsbara partiklar.

Analys av de offentliga inköpens miljöpåverkan

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka den miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Det gör det också möjligt att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

I miljöspendanalysen redovisas klimatpåverkan, förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologiska mångfalden samt utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa.

Beskrivning av metoden och de tre typer av miljöpåverkan som mäts

Miljöpåverkan till följd av statliga inköp har analyserats i nio undergrupper varav länsstyrelserna är en.

Statens miljöpåverkan till följd av inköp

  • Länsstyrelsernas klimatpåverkan till följd av inköp uppgick 2019 till 147 000 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 2 procent av den totala klimatpåverkan till följd av statliga inköp.
  • Den förändrade globala landanvändningen som bland annat påverkar den biologiska mångfalden beräknas till drygt 27 miljoner kvadratmeter.
  • Utsläppen av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa beräknas till nästan 192 ton.

Miljöspendanalysen omfattar utbetalningar från länsstyrelserna till ett värde av 3,3 miljarder inklusive moms. I analysen ingår utbetalningar från samtliga 21 länsstyrelser.

Grunden i analysen är en så kallad spendanalys som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp. Hyror är i vanliga fall inte upphandlingspliktigt men Miljöspendanalysen är inte begränsad till sådant som är upphandlingspliktigt utan till sådant som kan ses som en form av inköp.

En spendanalys bygger på en struktur med olika typer av inköp som grupperas i kategorier som exempelvis: Byggnad, fastighet och mark, Utrustning och material samt Drift av hela verksamheter samt driftentreprenad.

It och telekommunikation har vi placerat under huvudkategorin Organisation. Men det skulle till exempel vara möjligt att placera It och telekommunikation under Utrustning och material. Kategorin skulle då vara den tredje största inköpskategorin inom huvudkategorin Utrustning och material men huvudkategoriernas placering gentemot varandra hade inte påverkats.

I analysen av länsstyrelserna har vi tagit bort utbetalningar till myndigheter eftersom det är tveksamt om dessa utbetalningar motsvarar några direkta inköp. Vi har även tagit bort utbetalningar till kommuner och regioner eftersom dessa utbetalningar också skulle kunna vara olika typer av bidrag. Vi också tagit bort utbetalningar till företag inom rennäring och tagit bort en stor del av utbetalningar till företag som står som uppfödare av djur, mer om det under rubriken Tjänster och material till brukare till brukare påverkar landanvändning mest.

Få poster står för hälften av länsstyrelsernas miljöpåverkan

Miljöspendanalysens kategoristruktur består av fyra nivåer av inköpskategorier. Vi har också sett på miljöpåverkan direkt utifrån den tredje nivå av inköpskategorier utan att gruppera dem så som vi gjort ovan. Då blir det tydligt att det är få poster på nivå tre i kategoristrukturen som står för en stor del av påverkan på miljön.