Start

Miljöpåverkan från myndigheter med bygguppdrag

År 2019 uppgick klimatpåverkan till följd av inköp från fem myndigheter i vars uppdrag infrastruktur och byggnation ingår till 2,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 43 procent av de analyserade statliga inköpens klimatpåverkan enligt vår miljöspendanalys som även redovisar förändrad landanvändning och utsläpp av inandningsbara partiklar.

Analys av de offentliga inköpens miljöpåverkan

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka den miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Det gör det också möjligt att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

I miljöspendanalysen redovisas även förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologiska mångfalden, och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa.

Beskrivning av metoden och de tre typer av miljöpåverkan vi mäter

Miljöpåverkan till följd av statliga inköp har analyserats i nio undergrupper varav myndigheter i vars uppdrag infrastruktur och byggnation ingår är en. 

Statens miljöpåverkan till följd av inköp

  • Klimatpåverkan till följd av inköp gjorda av de fem myndigheter i vars uppdrag infrastruktur och byggnation ingår uppgick 2019 till cirka 2,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 43 procent av de statliga utsläppen till följd av inköp.
  • Den förändrade globala landanvändningen som bland annat påverkar den biologiska mångfalden beräknas till nästan 153 miljoner kvadratmeter.
  • Utsläppen av inandningsbara som har betydelse för människors hälsa partiklar beräknas till 3 807 ton.

I analysen ingår utbetalningar från Fastighetsverket, Sjöfartsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket. Luftfartsverket har vi inte statistik om för år 2019. Tillsammans gjorde de fem myndigheterna inköp till ett värde av 50 miljarder kronor inklusive moms.

Grunden i analysen är en så kallad spendanalys som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp. En spendanalys bygger på en struktur med olika typer av inköp som grupperas i kategorier som exempelvis: Mark och byggnad, Utrustning och material samt Inköp för interna behov.

I Miljöspendanalysen redovisas miljöpåverkan för olika inköpskategorier. Olika typer av inköp kan också struktureras på andra vis. Inköp av IT och telekommunikation har vi placerat under huvudkategorin Material och tjänster för egna organisationen men inköpen skulle också kunna rymmas under kategorin Utrustning och material.

I analysen har vi inte tagit med utbetalningar till statliga myndigheter, regioner och kommuner. Regioner och kommuner har många olika verksamheter och dessa mottar utbetalningar från de analyserade myndigheterna. Det kan vara lokalhyror men sannolikt kan det också vara olika ersättningar och bidrag för insatser som har med byggande eller renovering av vägar och infrastruktur att göra. Det är svårt att utan djupare analys att anta vad utbetalningarna är ersättning för och därför har vi undantagit dess utbetalningar i analysen. Däremot ingår andra offentliga verksamheter.

Få poster står för hälften av miljöpåverkan

Miljöspendanalysens kategoristruktur består av fyra nivåer av inköpskategorier. När vi ser på miljöpåverkan utan att gruppera kategorierna som vi gjort ovan blir det tydligt att det är få poster på nivå tre i kategoristrukturen som står för en stor del av miljöpåverkan.