Start

Myndigheter med stor andel boende

År 2019 uppgick klimatpåverkan till följd av inköp gjorda av statliga myndigheter med stor andel boende till 345 tusen ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 6 procent av de analyserade statliga inköpens klimatpåverkan enligt vår miljöspendanalys som även redovisar förändrad landanvändning och utsläpp av inandningsbara partiklar.

Analys av de offentliga inköpens miljöpåverkan

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka den miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Det gör det också möjligt att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

I miljöspendanalysen redovisas klimatpåverkan, förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologiska mångfalden samt utsläpp av inandningsbara partiklar, som har betydelse för människors hälsa.

Beskrivning av metoden och de tre typer av miljöpåverkan som vi mäter

Den miljöpåverkan som uppstår till följd av statliga inköp har analyserats i nio undergrupper varav myndigheter med en stor andel boende är en.

Statens miljöpåverkan till följd av inköp

  • Klimatpåverkan till följd av inköp gjorda av statliga myndigheter med stor andel boende uppgick 2019 till 345 tusen ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar strax över 6 procent av de analyserade statliga inköpens klimatpåverkan.
  • Den förändrade globala landanvändningen, som bland annat påverkar den biologiska mångfalden, beräknas till 43 miljoner kvadratmeter.
  • Utsläppen av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa uppgick till 501 ton.

Fyra myndigheter under regeringen ingår i analysunderlaget: Kriminalvården, Migrationsverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens institutionsstyrelse.
Dessutom ingår Riksdagsförvaltningen (som lyder under Riksdagen) i analysunderlaget. Värdet av de fem myndigheternas inköp uppgick 2019 till 10 miljarder kronor inklusive moms.

Grunden i analysen är en så kallad spendanalys som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp. En spendanalys bygger på en struktur med olika typer av inköp som grupperas i kategorier som exempelvis; inköp för interna behov, inköp av utrustning och material samt inköp av utrustning och material. I Miljöspendanalysen redovisas miljöpåverkan för olika inköpskategorier. Olika typer av inköp kan också struktureras på andra vis. IT och telekommunikation har vi placerat under huvudkategorin material och tjänster för egna organisationen men skulle som exempel också kunna rymmas under kategorin utrustning och material.

Utbetalningar till kommuner och regioner omfattar stora summor

I ovanstående analys ingår inte utbetalningar till kommuner och regioner. Kommuner och regioner har omfattande verksamhet och det är svårt att utan djupare analyser se vad utbetalningarna avser. Utbetalningar till kommuner skulle kunna avse skolverksamhet men även sociala insatser eller hyror. Utbetalningar till regioner skulle kunna avse vård- och sjukhusinsatser men även kollektivtrafik och eventuellt lokalhyra. Om vi antar att dessa 16 miljarder kronor huvudsakligen avser insatser till brukare ger underlaget den bild som visas i nedanstående tabell.

Utifrån antagande att kommunernas insatser huvudsakligen består av skolverksamhet och sociala insatser och regionernas insatser huvudsakligen avser vård så blir klimatpåverkan till 281 tusen ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på landytan på strax 49 miljoner kvadratmeter. Utsläppen av hälsofarliga partiklar beräknas uppgå till cirka 415 ton.

Utbetalningar till kommuner och regioner 2019
Tjänster och material till brukare, även genom driftentreprenader Inköp inkl. moms (miljoner SEK) Klimatpåverkan (ton CO2-eq) Förändrad landanvändning, inkl. indirekt (1000 m2 per år) Partiklar, skadliga vid inandning (ton PM2,5-eq)
Insatser huvudsakligen till brukare 16 042 281 259 49 013 415
Utbetalningar till kommuner 14 531 256 480 44 209 378
Utbetalningar till regioner 1 511 24 779 4 805 37

Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys. Utbetalningar till kommuner och regioner från de fem organisationerna om vi antar att dessa utbetalningar huvudsakligen avser insatser till brukare.

Få poster står för hälften av miljöpåverkan

Miljöspendanalysens kategoristruktur består av fyra nivåer av inköpskategorier. När vi ser på miljöpåverkan utan att gruppera kategorierna som vi gjort ovan blir det tydligt att det är få poster på nivå tre i kategoristrukturen som står för en stor del av påverkan på miljön.