Start

Små myndigheters miljöpåverkan

År 2019 uppgick klimatpåverkan till följd av små statliga myndigheters inköp till 179 tusen ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 3 procent av de statliga inköpens klimatpåverkan enligt vår miljöspendanalys som även redovisar förändrad landanvändning och utsläpp av inandningsbara partiklar.

Analys av de offentliga inköpens miljöpåverkan

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka den miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Det gör det också möjligt att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

I miljöspendanalysen redovisas även förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologiska mångfalden, och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa.

Beskrivning av metoden och de tre typer av miljöpåverkan som vi mäter

Miljöpåverkan till följd av statliga inköp har analyserats i nio undergrupper varav små myndigheter är en. Med små myndigheter menar vi myndigheter med mindre än mindre än 100 årsarbeten.

Statens klimatpåverkan till följd av inköp

  • De små statliga myndigheternas klimatpåverkan till följd av inköp uppgick 2019 till 179 407 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 3 procent av de statliga inköpens klimatpåverkan
  • Den förändrade globala landanvändningen, som bland annat påverkar den biologiska mångfalden, beräknas till 14 miljoner kvadratmeter.
  • Utsläppen av inandningsbara hälsofarliga partiklar till 272 ton.

I analysen ingår utbetalningar från 57 statliga myndigheter som tillsammans 2019 gjorde inköp till ett värde av 5,4 miljarder kronor inklusive.

I analysen ingår även miljöpåverkan till följd av hyra av lokaler. Hyror är i vanliga fall inte upphandlingspliktigt men miljöspendanalysen är inte begränsad till sådant som är upphandlingspliktigt utan till sådant som kan ses som en form av inköp.

Grunden i analysen är en så kallad spendanalys som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp. En spendanalys bygger på en struktur med olika typer av inköp som grupperas i kategorier som exempelvis: Interna behov och Utrustning och material.

I miljöspendanalysen redovisas miljöpåverkan för olika inköpskategorier. Olika typer av inköp kan också struktureras på andra vis. IT och telekommunikation har vi placerat under huvudkategorin Material och tjänster för egna organisationen men skulle också kunna rymmas under exempelvis kategorin Utrustning och material.

Få kategorier står för hälften av de små myndigheternas miljöpåverkan

Miljöspendanalysens kategoristruktur består av fyra nivåer av inköpskategorier. När vi ser på miljöpåverkan utan att gruppera kategorierna som vi gjort ovan blir det tydligt att det är få poster på nivå tre i kategoristrukturen som står för en stor del av påverkan på miljön.