Start

Statliga muséers och biblioteks miljöpåverkan

År 2019 uppgick klimatpåverkan till följd av inköp ifrån 13 statliga muséer och liknande institutioner till 59 tusen ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 1 procent av de statliga inköpens klimatpåverkan enligt vår miljöspendanalys som även redovisar förändrar landanvändning och utsläpp av inandningsbara partiklar.

Analys av de offentliga inköpens miljöpåverkan

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka den miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Det gör det också möjligt att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

I miljöspendanalysen redovisas även förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologisk mångfalden, och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa.

Beskrivning av metoden och de tre typer av miljöpåverkan som vi mäter

Den miljöpåverkan som uppstår till följd av statliga inköp har analyserats i nio undergrupper varav statliga muséer, bibliotek och liknande institutioner är en.

Statens miljöpåverkan till följd av inköp

  • Inköp inom statliga muséer och liknande institutioner gav upphov till klimatpåverkan på 59 tusen ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 1 procent av de statliga inköpens klimatpåverkan.
  • Den förändrade globala landanvändningen som bland annat påverkar den biologisk mångfalden beräknas till 5 miljoner kvadratmeter.
  • Utsläppen av inandningsbara hälsofarliga partiklar till 88 ton.

Den analyserade gruppen utgörs av 13 statliga muséer och liknande institutioner som under 2019 tillsammans gjorde inköp till ett värde av 1,8 miljarder kronor inklusive moms.

I analysen ingår även miljöpåverkan till följd av hyra av lokaler. Hyror är i vanliga fall inte upphandlingspliktigt men miljöspendanalysen är inte begränsad till sådant som är upphandlingspliktigt utan till sådant som kan ses som en form av inköp.

Grunden i analysen är en så kallad spendanalys som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp. En spendanalys bygger på en struktur med olika typer av inköp som grupperas i kategorier som exempelvis: Interna behov och Utrustning och material.

I miljöspendanalysen redovisas miljöpåverkan för olika inköpskategorier. Olika typer av inköp kan struktureras på andra sätt än vi har gjort. IT och telekommunikation har vi placerat under huvudkategorin Material och tjänster för egna organisationen. Men IT och telekommunikation skulle också kunna rymmas under exempelvis kategorin Utrustning och material.

Inköpskategoriernas andel av miljöpåverkan

Miljöspendanalysens kategoristruktur består av fyra nivåer av inköpskategorier. När vi ser på miljöpåverkan utan att gruppera kategorierna som vi gjort ovan blir det tydligt att det är få poster på nivå tre i kategoristrukturen som står för en stor del av påverkan på miljön.