Start

Verktyg för miljöspendanalys av enskilda organisationer

Ett av syftena med miljöspendanalysen är att metoden ska vara praktiskt tillämpbar och kunna leda framåt i arbetet med att minska inköpens miljöbelastning. Dessa sidor vänder sig framför allt till inköpscontrollers, miljöstrateger, företag som erbjuder verktyg och tjänster för spendanalys samt upphandlare. Men de kan också vara av intresse för andra som är verksamma inom inköps- och miljöanalysområdet.

Miljöspendanalysen baseras på forskning men är inte en vetenskaplig produkt. Miljöspendanalysen är ett försökt till tillämpning av resultat från forskning och utveckling inom livscykelanalyser och andra områden.

Vår miljöspendanalys är ett praktiskt analysredskap avsett att användas inom inköpsverksamhet. Vi gör därför inga anspråk på att analysen når upp till en hypotetisk bästa nivå. Däremot kan miljöspendanalysen bli en vetenskaplig produkt om den görs med vetenskapliga metoder.

Genom att publicera verktyg för miljöspendanalys öppnar vi också för en gemensam vidareutveckling av metoderna och användningen.

Om metoden

LCA-metoden är utvecklad för att kunna användas av enskilda organisationer som vill analysera inköpens klimatpåverkan. Den bygger på livscykelanalys, LCA, närmare bestämt en så kallad bokförings-LCA. En bokförings-LCA undersöker hur stor den faktiska miljöbelastning är, som kan kopplas geografiskt och tidsmässigt till en vara, tjänst eller entreprenad, under dess livscykel. Miljöbelastningen för varan eller tjänsten spåras och bokförs genom att följa värdekedjan. 

I en LCA beräknas klimatpåverkan för en mängd, per kilo eller för en viss volym. För att kunna använda värdet i en inköpsanalys räknar vi om värden till klimatpåverkan per krona.  För denna metod av miljöspendanalys har vi idag bara arbetat fram indikatorer för att beräkna klimatpåverkan. Klimatpåverkan räknas i form av de flesta typer av utsläpp av växthusgaser och uttrycks i kilo koldioxidekvivalenter. 

Fortsatt metodutveckling bör syfta till att koppla samman miljöspendanalyser med elektroniska beställningssystem och integrera värden på miljöeffekter på artikelnivå. Värden kan då hämtas från LCA-baserade produktdeklarationer, så som EPD.

Miljöspendanalys - en metod för att analysera miljöpåverkan (rapport)

Miljöspendanalys över delar av Göteborgs stad (rapport)

Så kan miljöspendanalys införas i system för inköpsanalyser: Exempel Föreningen husbyggnadsvaror - HBV (rapport)

Miljöspendanalysens verktygslåda

Verktygslådan för LCA-baserade miljöspendanalyser består av kategoristruktur (kategoriträd), klimatindikatorer, nomenklaturer samt olika fördelningsnycklar.

Kategoristrukturer för miljöspendanalys

För att genomföra en spendanalys behövs en kategoristruktur (kategoriträd) som beskriver organisationens inköp. Vi har för miljöspendanalysen arbetat fram en kategoristruktur men det finns andra sätt att strukturera olika inköpskategorier.

Har din organisation inte någon struktur redan så beskriver vi på webbplatsen hur det kan göras. Där visar vi några exempel på kategoriträd för miljöspendanalyser. I dessa kategoristrukturer, som är uppbyggda i Excel, har vi lagt in de klimatindikatorer som behövs för att kunna genomföra en miljöspendanalys. 

Skapa kategoriträd

Vi har byggt kategoristrukturerna så att det är möjligt att med eget arbete anpassa dessa till andra kategoristrukturer. Det bör också vara möjligt att med ledning av kategoristrukturen vi visar, överföra miljöindikatorerna till det egna kategoriträdet. Det bör också vara möjligt att med ledning av den kategoristrukturen vi visar, bygga in miljöindikatorerna i program och system för inköpsanalyser.

Klimatindikatorerna

Kärnan i miljöspendanalysen är miljöindikatorerna. För LCA finns det i dagsläget bara klimatindikatorer. När vi på dessa sidor skriver miljöindikatorer är det alltså synonymt med klimatindikatorer. Dessa ligger på nivå 4 i vår kategoristruktur. Det går i princip att bygga ut kategoristrukturen med fler underliggande nivåer, ända ned till artikelnivå. I följande avsnitt beskriver vi klimatindikatorerna och nivå 4 i kategoristrukturen samt kopplar den till nomenklaturerna CPV och UNSPSC.

Indikatorerna beskriver den klimatpåverkan som inköp av olika typer (inköpskategorier) kan ha. Vad klimatindikatorerna baseras på och hur de är uppbyggda beskrivs i rapporten Miljöspendanalys - metod för att analysera miljöpåverkan. 

Klimatindikatorer i miljöspendanalysen (Excelfil för nedladdning)

Miljöspendanalys - metod för att analysera miljöpåverkan (rapport)

Fördelningsnycklar

Fördelningsnycklar finns i nuläget bara för LCA-versionen av miljöspendanalys. En fördelningsnyckel behövs när en inköpskategori, på den nivå i kategoristrukturen som indikatorerna finns, inte representerar inköpen tillräckligt väl ur miljöhänseende. För vissa kategorier kan eller bör inköpssumman flyttas, från den nivå i kategoristrukturen som miljöindikatorerna finns på, till en fördelningsnyckel.

Inom vissa kategorier finns väldigt stora spann mellan de ingående varorna och tjänsternas klimatpåverkan. Som exempel kan nämnas fordonsbränsle. Fordonsbränsle kan bestå av allt från biogas med mycket liten klimatpåverkan (netto) till fossil diesel och bensin där sistnämnda har högst klimatpåverkan.

Fördelningsnycklar finns att ladda ner som Excel-filer.

Fördelningsnyckel för livsmedel (Excel-fil)

Fördelningsnyckel för el, bränsle och drivmedel (Excel-fil)

Fördelningsnycklarnas princip

I fördelningsnyckeln fördelas den överflyttade inköpssumman till ett antal poster. Inköpssummorna kan fördelas procentuellt till de olika posterna med automatik. Den procentuella fördelningen bör baseras på statistik av på tidigare inköp. Livsmedelsnyckeln är ett sådant exempel.

Inköpssummorna kan också fördelas genom att procentsatserna ställs in manuellt för de olika posterna. Det passar för områden där köparen har mer information om de egna specifika inköpen, exempelvis som ofta är fallet för fordonsbränslen.

För de poster som ingår i respektive fördelningsnyckel finns ett antal miljöindikatorer preciserade.

Den del av inköpssumman (kr) som fördelas till en post multipliceras med respektive miljöindikator (exempelvis kg CO2-e/kr). Summan blir en miljöpåverkan (exempelvis kg CO2-e) per post.

Efter beräkningen summeras miljöpåverkan för de olika posterna och flyttas därefter tillbaka till kategoristrukturen (spendanalysen). I kategoristrukturen (spendanalysen) kan det framräknade värdet av miljöpåverkan summeras med värden för miljöpåverkan från andra inköpskategorier.

Beräkningssteg

För att genomföra en miljöspendanalys behövs indata i form av uppgifter över utbetalningar (summa kronor exklusive moms) till leverantörer. Indata måste matchas mot kategoriseringen i det aktuella kategoriträdet. Kategoriseringen bör ske på den nivå som miljöindikatorn finns. Kategoriseringen görs med hjälp av CPV-kod eller UNSPSC-kod.

Exempel på beräkning
Exempel på kategori och underliggande kategorier Kod från nomenklatur Miljöindikator Inköpsvärde (exklusive moms) Miljöpåverkan för inköpen
Nivå 1: Utrustning och material  Finns ej Ingen aggregerat från underliggande kategorier aggregerat från underliggande kategorier
Nivå 3 alternativ A: Fastighets-, bygg- och anläggnings­material Finns ej Ingen aggregerat från underliggande kategorier aggregerat från underliggande kategorier
Dörrar
(nivå 4)
UNSPSC 441820
eller
CPV 44221200–7
Miljöindikator (klimatpåverkan/
krona)
Summa kronor av ”Dörrar” Resultat miljöpåverkan av inköp av kategorin på nivå 4
Cement (nivå 4) UNSPSC 30111601
eller
CPV 44111200-3
Miljöindikator (klimatpåverkan/
krona)
Summa kronor av ”Cement” Resultat miljöpåverkan av inköp av kategorin på nivå 4
Nivå 3 alternativ B: Fastighets-, bygg- och anläggnings­material Finns ej Defaultvärde med antagen miljöindikator (klimatpåverkan/
krona)
Summa kronor av inköp på nivå 4 Resultat miljöpåverkan av inköp av kategorin på nivå 3

Exempel på beräkning

Miljöindikatorn på nivå 4 multipliceras med inköpsvärdet på samma nivå. För högre nivåer i så beskrivs miljöpåverkan genom att summan för klimatpåverkan aggregeras uppåt i kategoriträdet. 

När det inte finns en miljöindikator för den specifika UNSPSC- eller CPV-koden ska i stället den miljöindikator som anges som defaultvärde för den aktuella kategorin användas för beräkning av miljöpåverkan. Defaultvärden har vi lyft till nivå tre i kategoristrukturen. 

Inköpsvärden per kategori och den beräknade miljöpåverkan för inköpen per kategori summeras från underliggande nivåer och uppåt i kategoristrukturen.

För en inköpskategori på nivå 3 består således beräknad miljöpåverkan av en summering av de värden för miljöpåverkan som finns för de underliggande kategorierna (nivå 4) eller av summering för underliggande kategorier plus defaultvärde eller endast defaultvärde.

Om det inte finns en inköpsvolym på nivå 4 används defaultvärdet för beräkning av miljöpåverkan för inköpsvolymen. Det är då inköpsvärde på nivå 3 som ska användas.

För en inköpskategori på nivå 2 består således inköpsvärdet av en summering av de inköpsvärden som finns för de underliggande kategorierna (nivå 3).

För en övergripande inköpskategori (nivå 1) består således inköpsvärdet av en summering av de inköpsvärden som finns för de underliggande kategorierna (nivå 2).

Artikelspecifika värden i miljöspendanalys

Miljö- och klimatindikatorerna ligger inte på den djupast möjliga nivån i kategoristrukturen. Djupast rimliga nivå i en kategoristruktur för spendanalys bör vara artikelnivå. Det förutsätter effektiva digitaliserade verktyg och digitaliserad e-handel för att hantera så mycket information. I många program för spendanalyser bör det också vara möjligt att redan nu, eller som en utveckling av dessa, koppla ihop inköpskategorierna med information på artikelnivå. Information på artikelnivå finns exempelvis i elektroniska beställningssystem. Möjligheten att koppla ihop information på artikelnivå till mer övergripande nivåer finns redan i BI-system. 

Tolkning av resultat

Miljöspendanalysen indikerar en miljöpåverkan, det vill säga den ska ses som riktningsvisare snarare än uppmätt och verifierat utfall. 

Implementering och checklista

Vi redogör här kortfattat för de steg som kan behövas för att implementera miljöspend i ett system för spendanalys eller i ett BI-system. Vi ger inte några djupgående IT-tekniska eller programbaserade beskrivningar eller råd, bland annat eftersom system kan vara olika utformade.  Följande checklista är ett exempel på implementeringens olika steg. Processen måste anpassas till de organisationer som ska genomföra implementeringen och till de system som miljöspendanalysens funktioner ska införas i. Anpassningar kan behöva göras till eventuella standarder eller ledningssystem.

 • Informera ledningen och deltagande chefer om vad miljöspendanalysen är och den tänkta effekten i slutledet. Förankra och få ledningens och chefers beslut.
 • Identifiera personer och roller som behöver delta, exempelvis miljöstrateg, inköpsanalytiker, IT-strateg, IT-arkitekt, tjänste-/IT-utvecklare, person ansvarig för e-handel och ekonomicontroller.
 • Informera de olika rollerna om vad miljöspendanalysen är och hur analysresultaten är tänkta att användas och den tänkta effekten i slutledet.
 • Identifiera vilka systemleverantörer som berörs och behöver involveras. Informera deltagande personer från systemleverantörer om vad miljöspendanalysen är och hur analysresultaten är tänkta att användas och den tänkta effekten i slutledet.
 • Utbilda med stöd av denna tillämpningsbeskrivning deltagande personer och roller om miljöspend. Syftet är att de ska förstå vad som behövs för en integrering av miljöspendens funktioner i BI-verktyg eller i system för spendanalys.
 • Sätt mål för införandet. Undersök om kopplingar till artikelnivå är möjlig och kan ingå i målen.
 • Bestäm vilka typer av analyser som ska genomföras. Exempelvis påverkan per kategori (på olika nivåer), per leverantör, per köpare i egen organisation, per månad, per leverans, störst miljöpåverkan alla kategorier på nivå 4 och så vidare.
 • Matcha miljöspendanalysens kategoristruktur på nivå 4 mot den använda aktuella kategoristrukturen eller mot de nomenklaturer eller andra klassificeringar som det aktuella systemets kategoristruktur är uppbyggt mot. De andra nivåerna i miljöspendens kategoriträd samt UNSPCS och CPV-koders beskrivningar används som stöd och vägledning för matchningen.
 • Bestäm hur skatter, avgifter och moms ska hanteras så att inte dessa beläggs med en miljöbelastning.
 • Bestäm hur krediteringar ska hanteras för att undvika att dessa snedvrider miljöberäkningarna.
 • Bestäm vilka fördelningsnycklar som ska användas och hur beräkningsflödens ska byggas upp.
 • Integrera miljöindikatorerna som multiplikatorer i systemet på den nivå som identifierats i matchning som gjorts.
 • Byggd upp rapportfunktioner.
 • Genomför tekniska funktionstester och känslighetsbedömningar.
 • Genomför funktionstester av miljöspendanalyser på underlag från verkliga inköp och gör tolkningar av resultat och rimlighetsbedömningar.
 • Upprätta och besluta om förvaltning och utveckling.
 • Besluta om skarp drift.

Nu kan miljöspendfunktionen erbjudas som en del i hållbarhetsarbetet, till kunder eller systemanvändare. Glöm inte att informera om vad den syftar till och hur den kan användas. Sammanställ erfarenheter av arbetet och av resultatet, dela gärna med er till Upphandlingsmyndigheten med förslag på utveckling eller förbättringar.