Start

Plast inom andra produktområden

Plastflöden finns inom flera områden inom offentlig sektor. Våra hållbarhetskriterier täcker dock inte alla områden. Nedan finns en beskrivning av de produktområden där det kan finnas större plastflöden och vad som kan vara särskilt aktuellt för hållbar plastupphandling inom det produktområdet.

Städ och kemikalier

Plastmaterial inom städ och kemikalier förekommer i förpackningar, engångsprodukter och städverktyg. Det finns många goda exempel på minskad plastanvändning inom området, till exempel minskad användning av soppåsar eller användning av produkter med refillsystem. Förpackningar inom städ behöver inte bestå av fossil nyproducerad plast, det går att hitta bättre alternativ som andra material eller materialåtervunnen plast. Vid städtjänster finns risken för spridning av mikroplast, till exempel vid damning eller tvätt av städprodukter.

Naturvårdsverket arbete inom mikroplaster

Följande plastrelaterade hållbarhetskriterier finns inom städ och kemikalier:

Giftfri förskola

Inom giftfri förskola finns kriterier för leksaker och hobbymaterial, möbler och textilier. Det finns ett flertal kriterier relaterade till hållbar plastanvändning. Fokus i kriterierna är farliga kemikalier eftersom barn är extra utsatta och känsliga.

Plast är ett av de vanligaste materialen inom lek och hobby. Minska plastanvändningen och efterfråga produkter med lång livslängd. Ballonger och glitter sprids lätt i miljön och bör därför undvikas.

Följande hållbarhetskriterier finns inom giftfri förskola:

It och telekom

Arbeta för att minska mängden plast genom att efterfråga längre livslängd på produkterna. Det kan uppnås genom krav på utbytbara komponenter, tillgång till reservdelar och längre garanti- och serviceavtal. Det kan även uppnås genom avtal som gynnar återanvändning och återtag eller giftfria material som halogenfria kablar. Förpackningar och emballage är också ett stort flöde. Välj förpackningsfria leveranser där det är möjligt. Följ upp att leverantören säkerställer återanvändning eller materialåtervinning av förpackningar och emballage. Fokusera på att efterfråga produkter med minskat innehåll av miljö- och hälsofarliga kemikalier, materialåtervinningsbara plaster, utrustning som innehåller materialåtervunnen plast och tydliga märkningar om plastens innehåll.

Följande plastrelaterade hållbarhetskriterier finns inom it och telekom:

Beställargrupp konstgräs

Upphandlingsmyndigheten har inga hållbarhetskriterier inom konstgräsplaner. Däremot har Naturvårdsverket en beställargrupp för konstgräs som har som mål att uppnå minskade utsläpp och spridning av mikroplaster från konstgräsplaner. Beställargruppens metoder, resultat och erfarenheter kan användas och tillämpas vid upphandling av konstgräsplaner och för drift och skötsel av planerna. Beställargruppens medlemmar är personer från kommunernas fritids- och miljöförvaltningar, fastighetsbolag, sportanläggningar, fotbollsförbund och klubbar.

Beställargrupp för konstgräs (bekogr.se)

Naturvårdsverkets om konstgräsplaners miljöpåverkan

Naturvårdsverkets vägledning om konstgräsplaner