Start

Tillämpningsstöd arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram mallar för tillämpning av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar (Villkor för fullgörande av kontrakt). Detta tillämpningsstöd innehåller förklarande texter och kommentarer till kontraktsvillkoren och bilagorna och utgör ett stöd till upphandlande myndigheter samt till anbudsgivare och leverantörer vid tillämpning av arbetsrättsliga villkor. Mallarna kan användas för alla upphandlingar oavsett vilken lagstiftning som tillämpas.

Inledning

Tillämpningsstödet består av:

  • Kontraktsvillkor för arbetsrättsliga villkor.
  • Bilaga 1 - arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid (”Villkoren”).
  • Bilaga 2 – formulär för egenrapportering.
  • Bilaga 3 – exempel på tids- och åtgärdsplan.

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall

De arbetsrättsliga villkoren enligt bilaga 1 för lön, semester och arbetstid benämns ”Villkoren”. I mallarna används begreppet upphandlande myndighet även i bemärkelse upphandlande enhet. Den upphandlande myndighet som tillämpar kontraktsvillkoren byter ut detta till annan benämning, till exempel ”beställaren” eller ”xx kommun”, ”xx region” eller annan uppgift som behöver kompletteras där det är markerat, till exempel [den upphandlande myndigheten] eller [tid].

Mallarna och deras textinnehåll ska kompletteras och färdigställas av den upphandlande organisationen och är avsedda att införas i upphandlingsdokumenten i sin helhet för att upprätthålla transparensprincipen. Kontraktsvillkoren samt bilaga 1 och 2 ska ingå i upphandlingsdokumenten. Bilaga 3 är ett exempel på en åtgärdsplan och behöver inte infogas.

Bilagorna kan ges annan numrering eller integreras helt i ett upphandlingssystem i stället för att utgöra bifogade bilagor. Observera att innehållet i bilaga 1 med Villkor och angivna nivåer för lön, semester och arbetstid inte får ändras i sak.

Om arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna

Bestämmelser om arbetsrättsliga villkor återfinns i LOU (17 kap. 2–5 §§ lagen om offentlig upphandling), LUF (16 kap. 2–5 §§ lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) samt LUK (14 kap. 2–5 §§ lagen om upphandling av koncessioner). De innebär bland annat att upphandlande myndigheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt.

Behövlighetsbedömning - när ska villkoren ställas?

Några bestämmelser finns inte i LUFS (lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet) eller i LOV (lagen om upphandling av valfrihetssystem), men enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning finns det inga hinder att tillämpa arbetsrättsliga kontraktsvillkor i sådana fall i enlighet med allmänna upphandlingsrättsliga principer. Läs mer om arbetsrättsliga villkor på upphandlingsmyndigheten.se/arbetstsrattsliga-villkor-introduktion. I dessa anvisningar görs hänvisningar enbart till LOU, vilka även avser motsvarande bestämmelser i LUF och LUK. De förarbeten som ligger till grund för lagstiftningen är bland annat proposition 2016/17:163, Arbetsrättsliga villkor vid upphandling och utredningen SOU 2015:78, Upphandling och villkor enligt kollektivavtal.

De arbetsrättsliga villkoren är villkor för fullgörande av kontrakt (även kallade särskilda kontraktsvillkor). Kontraktsvillkoren behöver inte vara uppfyllda redan då leverantören lägger sitt anbud utan ska uppfyllas då kontraktet fullgörs. De träder i kraft i samband med att kontraktet börjar löpa.

Vilket kollektivavtal ska villkoren utgå ifrån?

Arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid ska som huvudregel anges till de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Ett (1) kollektivavtal ska identifieras för att ligga till grund för de villkor (nivåer för lön, semester och arbetstid) som ska användas vid en specifik upphandling. Den upphandlande myndigheten behöver därför bestämma vilket kollektivavtal som ska tillämpas i de fall det finns fler än ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. För att identifiera vilket eller vilka kollektivavtal som kan vara tillämpliga för det arbete som ska utföras och som ska läggas till grund för Villkoren bör kontakt tas med arbetsmarknadens parter. Nivåer för lön, semester och arbetstid bör identifieras i samråd med arbetsmarknadens parter, vilka bör ges möjlighet att yttra sig.

På Medlingsinstitutets webbplats finns information om kollektivavtal och arbetsmarknadens parter (det vill säga arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer). Man kan också söka information om kollektivavtalens parter och avtalens löptider på denna webbplats.

Medlingsinstitutet

Enligt reglerna för utstationering ska arbetstagarorganisationerna skicka in de kollektivavtalsvillkor som gäller vid utstationering i Sverige till Arbetsmiljöverket. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns tillgång till kollektivavtal för utstationering.

Arbetsmiljöverket

Tillämpning av de särskilda kontraktsvillkoren - här följer de generiska kontraktsvillkoren med förklarande kommentarer