Start

Tillämpning av kontraktsvillkor – Hantering av brister

Här hittar du ett utdrag från tillämpningsanvisningarna för sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkor vid upphandling. Följande anvisningar gäller för villkor för hantering av brister.

De sysselsättningsfrämjande villkoren är avsedda att utgöra en integrerad del i ett kontrakt med leverantören. Villkoren utgör åtaganden för leverantören och därför bör de vara kopplade till sanktioner om leverantören bryter mot kontraktet genom att inte uppfylla sina åtaganden. Det kan gälla såväl brister i medverkan i uppföljningen eller i egenrapporteringen som brister i efterlevnaden av Villkoren hos leverantören själv eller hos eventuella underleverantörer. Alla sanktioner som kan utgå ska dock framgå av upphandlingsdokumenten och de ska vara proportionerliga i förhållande till avvikelsens art och omfattning. 

Kommentarer till föreslagna sanktioner 

Villkoren innehåller förslag på sanktioner. Den upphandlande myndigheten kan komplettera med ytterligare sanktioner och de föreslagna sanktionerna kan behöva ta hänsyn till eller kopplas till andra villkor i avtalet i övrigt. Till exempel kan olika former av viten utgå i påtryckningssyfte för att framtvinga att leverantören medverkar till uppföljning, men respektive upphandlande myndighet avgör om vitesklausul ska införas i kontraktsvillkoren. Vid ramavtal kan också leverantörer utestängas från avrop, det vill säga utestängas från att tilldelas kontrakt enligt ramavtalet. 

Om leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det finns brister i den dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 3 ska leverantören i första hand få möjlighet till rättelse. Den upphandlande myndigheten bestämmer inom vilken tid en rättelse ska ha skett. 

Om det framkommer att leverantören eller eventuella underleverantörer inte uppfyller Villkoren ska leverantören få möjlighet att avhjälpa detta. Det ska ske enligt en tidsatt åtgärdsplan som tas fram av leverantören inom den tid som bestäms av den upphandlande myndigheten. Åtgärdsplanen ska också godkännas av den upphandlande myndigheten. 

Upprepade brister i leverantörens egenrapportering, upprepade brister i medverkan till uppföljning eller om inte rättelse sker inom angiven tid eller om bristande uppfyllelse av villkoren inte avhjälps enligt fastställd åtgärdsplan kan det anses som väsentliga avtalsbrott och utgöra grund för att kontraktet kan komma att sägas upp med omedelbar verkan. Även uppnått maximalt vitesbelopp kan anses vara ett väsentligt avtalsbrott. 

Hela tillämpningsstödet för sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkor vid upphandling