Start

Samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar

Det främsta syftet med att leverantörer får använda sig av underleverantörer i offentlig upphandling är för att öka förutsättningarna för en god konkurrens. Även mindre företag ska ha möjlighet att delta i offentliga upphandlingar.

Beroende på hur kraven i en upphandling ställs och formuleras, har en leverantör rätt att använda sig av underleverantörer. Vilka underleverantörer som ska anges i anbudet avgörs i princip av vad som efterfrågas i upphandlingsdokumentet. 

Det finns en rad olika kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang. 

Vilka regler som gäller skiljer sig åt beroende på hur leverantören samarbetar med andra och det är därför viktigt att hålla isär de olika samarbetsformerna. 

Företag får samarbeta i upphandlingar under förutsättning att det inte finns konkurrensrättsliga hinder för samarbeten mellan leverantörer. Förutsättningarna för väl fungerande konkurrens vid upphandling ökar om upphandlaren bildar sig en uppfattning om hur den aktuella marknaden fungerar innan kraven utformas.

Vägledning -  samarbete i upphandling (Konkurrensverkets webbplats)

Åberopa annat företags kapacitet 

Om särskilda krav på kapacitet ställs som en del i kvalificeringen på en leverantör, kan en leverantör åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla kraven och kunna delta i en upphandling. Denna del rör leverantörens lämplighet och utgör ett moment i kvalificeringen. 

Möjligheter för leverantörer att åberopa andra företags kapacitet

Anlita underleverantörer för att genomföra kontrakt 

En leverantör har även möjlighet att anlita en underleverantör för att användas för ett uppdrag under avtalsperioden. Det är möjligt då underleverantören utför en tjänst, eller levererar en vara som en del av leveransen.

Möjligheter för leverantörer att anlita underleverantörer för att genomföra kontrakt

Lämna gemensamt anbud tillsammans med andra leverantörer 

Flera leverantörer har även möjlighet att delta i en upphandling som en grupp utan krav på att gruppen ska ha en viss juridisk form. Om det krävs får en upphandlande myndighet eller enhet begära att sammanslutningen av leverantörer ska ha en viss juridisk form om de tilldelas kontrakt. Det ska i så fall framgå av upphandlingsdokumenten vilken juridisk form som krävs. 

Leverantörers möjligheter att lämna gemensamt anbud tillsammans med andra leverantörer

Bestämmelser om underleverantörer enligt andra regler  

Det bör också påpekas att det finns andra regelverk som påverkar hur en leverantör kan använda underleverantörer i upphandlingar: