Start

Antalet upphandlande organisationer ökar

Publicerad 16 juni 2022
  • Annan statistik

Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. År 2021 omfattades 3 843 organisationer av upphandlingslagarna. Antalet upphandlande organisationer ökade något mellan 2014 och 2021.

Upphandlingslagarna omfattar inte bara statliga och kommunala myndigheter

Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. Med offentligt styrda organ avses juridiska personer som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Minst ett av följande kriterier ska också vara uppfyllt:

  • Organisationen är till största del finansierad av stat, region, kommun eller upphandlande myndighet.
  • Organisationens verksamhet står under kontroll av stat, region, kommun eller upphandlande myndighet.
  • Mer än halva antalet ledamöter av organisationens styrelse eller motsvarande ledningsorgan är utsedda av stat, region, kommun eller upphandlande myndighet.

De privata företag som omfattas av upphandlingslagarna är i huvudsak privata juridiska personer som med stöd av en ensamrätt eller särskild rättighet bedriver verksamhet inom någon av försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF.

Ensamrätten eller den särskilda rättigheten ska ha beviljats enligt en lag eller en annan författning och innebära att endast ett eller ett fåtal företag har rätt att utöva verksamheten. Dessutom ska ensamrätten eller den särskilda rättigheten väsentligt påverka andra företags möjligheter att bedriva samma typ av verksamhet. Det handlar framför allt om så kallade naturliga monopol, såsom elnät och fjärrvärmenät, men även när en privat juridisk person som inte har ett naturligt monopol får en ensamrätt eller en särskild rättighet.

Upphandlingsregelverket

Offentlig upphandling innebär att en upphandlande organisation köper, hyr eller på annat sätt anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader. Exempel på upphandlande organisationer är statliga myndigheter, regioner, kommuner och kommunalt eller statligt styrda bolag. För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste upphandlande organisationer följa upphandlingslagarna. Dessa är LOU, LUF, LUFS och LUK. 

Lagar och förordningar

Drygt 3 800 organisationer omfattas av upphandlingslagarna

År 2021 omfattades 3 843 offentliga organisationer i Sverige av upphandlingslagarna. De utgjordes av statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ såsom aktiebolag eller kommunalförbund. De flesta, drygt 80 procent, av alla upphandlande organisationer var antingen statligt eller kommunalt ägda organisationer och till övervägande del aktiebolag. Antalet organisationer som omfattas av upphandlingslagarna ökade något mellan 2014 och 2021. Förändringen beror framför allt på att antalet statligt ägda organisationer ökade under tidsperioden.

Det saknas en officiell sammanställning över samtliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna i Sverige. De organisationer som tillhör offentlig sektor bedöms emellertid ge en relativt heltäckande bild av antalet. Eventuella privata företag som omfattas av LUF ingår dock inte i denna sammanställning. Antalet upphandlade organisationer är därför troligen något högre än de uppgifter som redovisas nedan.  

Antalet organisationer som omfattas av upphandlingslagarna, 2014–2021
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stat 1 223 1 319 1 238 1 216 1 281 1 257 1 328 1 358
Statliga myndigheter 365 343 337 351 352 346 346 343
Statligt ägda organisationer 858 976 901 865 929 911 982 1 015
Kommun 2 227 2 306 2 285 2 313 2 321 2 329 2 233 2 328
Kommuner 290 290 290 290 290 290 290 290
Kommunalt ägda organisationer 1 937 2 016 1 195 2 023 2 031 2 039 1 943 2 038
Region 168 167 173 168 170 161 150 157
Regioner 20 20 20 20 20 20 20 20
Regionägda organisationer 148 147 153 148 150 141 130 137
Totalt 3 618 3 792 3 696 3 697 3 772 3 747 3 711 3 843

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: Eventuella privata företag som omfattas av LUF ingår inte i redovisningen. En undersökning genomförd av SCB 2014 uppskattade antalet privata företag till 286. Den statistik som redovisas baseras på organisationsnummer och tar ingen hänsyn till eventuella ägarförhållande mellan upphandlande organisationer inom offentlig sektor.

Tänk på

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas innehåller statistik om annonserade upphandlingar i Sverige. Där kan du exempelvis hitta statistik om annonserade upphandlingar per sektor och för enskilda upphandlande organisationer. I statistikdatabasen kan du hitta alla upphandlande organisationer som har annonserat en upphandling i en registrerad annonsdatabas.

 Statistikdatabasen

De flesta upphandlande organisationer är offentligt ägda aktiebolag

Sju av tio upphandlande organisationer är offentligt ägda aktiebolag. Den näst vanliga juridiska formen för upphandlande organisationer var kommun följt av statlig enhet och kommunalförbund.

Antalet upphandlande organisationer efter juridisk form, 2021
Juridisk form Antal Andel
Övriga aktiebolag 2 771 72 %
Kommuner 290 8 %
Statliga enheter 221 6 %
Kommunalförbund 166 4 %
Övriga stiftelser och fonder 165 4 %
Handelsbolag, kommanditbolag 155 4 %
Regioner 20 1 %
Ideella föreningar 16 0 %
Ekonomiska föreningar 16 0 %
Offentliga korporationer och anstalter 9 0 %
Försäkringsaktiebolag 7 0 %
Samfälligheter 2 0 %
Hypoteksföreningar 1 0 %
Övriga svenska juridiska personer enligt särskild lag 1 0 %
Bostadsrättsföreningar 1 0 %
Bankaktiebolag 1 0 %
Ömsesidiga försäkringsbolag 1 0 %
Totalt 3 843 100 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022

Juridisk form

Indelningen efter juridisk form specificerar de i Sverige vanligaste juridiska organisationsformerna. Exempelvis inkluderas utöver regioner, kommuner och statliga enheter även aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar.

De flesta upphandlande organisationer har få eller inga anställda 

Antalet upphandlande organisationer som genomför inköp i praktiken är mindre än antalet som omfattas av upphandlingslagarna. Alla upphandlande organisationer som omfattas av upphandlingslagarna genomför inte inköp eller annonserar inte nödvändigtvis upphandlingar själva. Många organisationer är sannolikt så små att de antigen inte genomför inköp eller kan hantera sina inköp genom direktupphandlingar. Dessutom medverkar många upphandlande organisationer i samordnade upphandlingar som innebär att de själva inte ansvarar för annonseringen. Nära hälften (44 procent) av alla organisationer som omfattas av upphandlingslagarna har inga anställda. Borträknat upphandlande organisationer utan anställda återstår 2 164. Av dem har närmare 1 400 under 100 anställda och närmare 450 organisationer under 10 anställda.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022

En sammanställning av upphandlande organisationer med anställda ger troligen en mer rättvisande bild av vilka organisationer som i praktiken genomför inköp i Sverige. Sju av tio upphandlande organisationer med anställda verkade inom kommunsektorn.  Inom statlig sektor finns 482 upphandlande organisationer med minst 1 anställd 2021. Motsvarande antal inom den kommunala och primärkommunala sektorn är 1 559 respektive 123. En betydande andel av alla statligt och kommunalt ägda organisationer har inga anställda.

Antal upphandlande organisationer efter sektor, 2021
Sektor och delsektor Antal med och utan anställda Andel med och utan anställda Antal med anställda Andel med anställda
Stat 1 358 35 % 482 22 %
Statliga myndigheter 343 9 % 210 10 %
Statligt ägda organisationer 1 015 26 % 272 13 %
Kommun 2 328 61 % 1 559 72 %
Kommuner 290 8 % 290 13 %
Kommunalt ägda organisationer 2 038 53 % 1 269 59 %
Region 157 4 % 123 6 %
Regioner 20 1 % 20 1 %
Regionägda organisationer 137 4 % 103 5 %
Total
3 843
100 %
2 164
100 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022

En motsvarande sammanställning av upphandlande organisationer med anställda efter juridisk form visar att drygt 61 procent av alla upphandlande organisationer med anställda var offentligt ägda aktiebolag.

Antal upphandlande organisationer efter juridisk form, 2021
Juridisk form Antal med och utan anställda Andel med och utan anställda Antal med anställda Andel med anställda
Bankaktiebolag 1 0 % 1 0 %
Bostadsrättsföreningar 0 % 0 0 %
Ekonomiska föreningar 16 0 % 8 0 %
Försäkringsaktiebolag 7 0 % 7 0 %
Handelsbolag, kommanditbolag 155 4 % 3 0 %
Hypoteksföreningar 1 0 % 1 0 %
Ideella föreningar 16 0 % 12 0 %
Kommunalförbund 166 4 % 154 1 %
Kommuner 290 8 % 290 7 %
Offentliga korporationer och anstalter 9 0 % 7 13 %
Regioner 20 1 % 20 0 %
Samfälligheter 2 0 % 0 1 %
Statliga enheter 221 6 % 216 0 %
Ömsesidiga försäkringsbolag 1 0 % 1 10 %
Övriga svenska juridiska personer enligt särskild lag 1 0 % 1 0 %
Övriga aktiebolag 2 771 72 % 1 325 61 %
Övriga stiftelser och fonder 165 4 % 118 5 %
Totalt 3 843 100 % 2 164 100 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022