Start

Närmare 4000 organisationer omfattades av upphandlingslagarna 2022

Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. År 2022 omfattades 3 924 organisationer av upphandlingslagarna. De flesta är offentligt ägda aktiebolag.

Upphandlingslagarna omfattar inte bara myndigheter, regioner och kommuner

Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. Med offentligt styrda organ avses juridiska personer som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Minst ett av följande kriterier ska också vara uppfyllt:

  • Organisationen är till största del finansierad av stat, region, kommun eller upphandlande myndighet.
  • Organisationens verksamhet står under kontroll av stat, region, kommun eller upphandlande myndighet.
  • Mer än halva antalet ledamöter av organisationens styrelse eller motsvarande ledningsorgan är utsedda av stat, region, kommun eller upphandlande myndighet.

Upphandlingsregelverket

Offentlig upphandling innebär att en upphandlande organisation köper, hyr eller på annat sätt anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader. Exempel på upphandlande organisationer är statliga myndigheter, regioner, kommuner och kommunalt eller statligt styrda bolag. Upphandlande organisationer ska följa upphandlingslagarna. Dessa är LOU, LUF, LUFS och LUK.

Lagar och förordningar

De privata företag som omfattas av upphandlingslagarna är i huvudsak privata juridiska personer som med stöd av en ensamrätt eller särskild rättighet bedriver verksamhet inom någon av försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF.

Ensamrätten eller den särskilda rättigheten ska ha beviljats enligt en lag eller en annan författning och innebära att endast ett eller ett fåtal företag har rätt att utöva verksamheten. Dessutom ska ensamrätten eller den särskilda rättigheten väsentligt påverka andra företags möjligheter att bedriva samma typ av verksamhet. Det handlar framför allt om så kallade naturliga monopol, såsom elnät och fjärrvärmenät, men även när en privat juridisk person som inte har ett naturligt monopol får en ensamrätt eller en särskild rättighet.

Upphandlingsmyndighetens statistik grundar sig på organisationsnummer

Upphandlingsmyndighetens statistik redovisas på nivån offentliga organisationer, det vill säga den grundar sig på organisationsnummer. Inte alla upphandlande organisationer, exempelvis nämnder inom kommuner och regioner, har ett eget organisationsnummer. Om det inom en kommun eller region finns flera upphandlande organisationer kommer detta inte återspeglas i statistiken. Detta gör att den totalnivå som anges i denna artikel underskattar det faktiska antalet upphandlande organisationer.

Att definiera ett faktiskt antal upphandlande organisationer är inte praktiskt möjligt med utgångspunkt i den information som finns tillgänglig. Av denna anledning bör antalet kommuner och regioner som redovisas i statistiken betraktas som en lägstanivå för antalet upphandlande organisationer bland kommuner och regioner, och inte som en indikator på hur många upphandlande organisationer som faktiskt finns bland Sveriges kommuner och regioner.

Antalet statligt ägda organisationer ökar

År 2022 omfattades 3 924 offentliga organisationer i Sverige av upphandlingslagarna. De flesta, drygt 80 procent, av alla offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna var antingen statligt eller kommunalt ägda organisationer och till övervägande del aktiebolag. Antalet ökade något mellan 2014 och 2022. Förändringen beror framför allt på att antalet statligt ägda upphandlande organisationer ökade under tidsperioden.

Eventuella privata företag som omfattas av LUF ingår dock inte i denna sammanställning. Antalet offentliga organisationer är därför troligen något högre än de uppgifter som redovisas nedan.

Inom den statliga sektorn samt kommunalt och regionalt ägda organisationer har det totala antalet ökat något. Detta är framför allt drivet av att de statligt ägda organisationerna har blivit fler under mätperioden. De övriga har legat stabilt, förutom de statliga myndigheterna som minskade relativt kraftigt 2022.

Antalet aktörer som omfattas av upphandlingslagarna, 2014–2022
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Andel 2022
Kommun 2 227 2 306 2 285 2 313 2 321 2 329 2 233 2 328 2 368 60 %
Kommuner 290 290 290 290 290 290 290 290 290 7 %
Kommunalt ägda organisationer 1 937 2 016 1 995 2 023 2 031 2 039 1 943 2 038 2 078 53 %
Region 168 167 173 168 170 161 150 157 152 4 %
Regioner 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 %
Regionägda organisationer 148 147 153 148 150 141 130 137 132 1 %
Stat 1 223 1 319 1 238 1 216 1 281 1 257 1 328 1 358 1 404 36 %
Statliga myndigheter 365 343 337 351 352 346 346 343 214 5 %
Statligt ägda myndigheter 858 976 901 865 929 911 982 1 015 1 190 30 %
Totalt 3 618 3 792 3 696 3 697 3 772 3 747 3 711 3 843 3 924 100 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Eventuella privata företag som omfattas av LUF ingår inte i redovisningen. En undersökning genomförd av SCB 2014 uppskattade antalet privata företag till 286. Den statistik som redovisas baseras på organisationsnummer och tar ingen hänsyn till eventuella ägarförhållande mellan upphandlande organisationer inom offentlig sektor.

Statistikdatabasen

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas innehåller statistik om annonserade upphandlingar i Sverige. Där kan du exempelvis hitta statistik om annonserade upphandlingar per sektor och för enskilda upphandlande organisationer. I statistikdatabasen kan du hitta alla upphandlande organisationer som har annonserat en upphandling i en registrerad annonsdatabas.

Statistikdatabasen

De flesta organisationer som omfattas av upphandlingslagarna är offentligt ägda aktiebolag

Drygt sju av tio offentliga organisationer är offentligt ägda aktiebolag. Den näst vanligaste typen av organisation är kommun följt av statlig enhet och kommunalförbund. Det är viktigt att notera att upphandlande organisationer inom kommuner och regioner inte redovisas separat.

Antalet organisationer som omfattas av upphandlingslagarna efter juridisk form, 2022
Juridisk form Antal Andel
Övriga aktiebolag 2 858 73 %
Kommuner 290 7 %
Statliga enheter 220 6 %
Kommunalförbund 165 4 %
Övriga stiftelser och fonder 164 4 %
Handelsbolag, kommanditbolag 154 4 %
Regioner 20 1 %
Ekonomiska föreningar 16 0 %
Ideella föreningar 14 0 %
Off. kooperationer och anstalter 9 0 %
Försäkringsaktiebolag 7 0 %
Samfälligheter 2 0 %
Bankaktiebolag 1 0 %
Bostadsrättsföreningar 1 0 %
Hypoteksföreningar 1 0 %
Ömsesidiga försäkringsbolag 1 0 %
Övriga svenska juridiska personer 1 0 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023.

Juridisk form

Indelningen efter juridisk form specificerar de i Sverige vanligaste juridiska organisationsformerna. Exempelvis inkluderas utöver regioner, kommuner och statliga enheter även aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar.

De flesta organisationer som omfattas av upphandlingsregelverket har få eller inga anställda

Alla offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna genomför inte inköp eller annonserar inte nödvändigtvis upphandlingar själva. Många offentliga organisationer är sannolikt så små att de antingen inte genomför inköp eller kan hantera sina inköp genom direktupphandlingar. Dessutom medverkar många offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna i samordnade upphandlingar som innebär att de själva inte ansvarar för annonseringen. Nära hälften (43 procent) av alla offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna har inga anställda. Borträknat organisationer utan anställda återstår 57 procent. Av dessa har 65 procent under 100 anställda och 20 procent under 10 anställda.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023.

En sammanställning av offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna med anställda ger troligen en mer rättvisande bild av vilka organisationer som i praktiken genomför inköp i Sverige. Av de 2 229 offentliga organisationer som omfattades av upphandlingslagarna år 2022 och hade anställda var 1 615 verksamma inom kommunsektorn. Inom statlig sektor fanns 496 offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna med minst 1 anställd 2022. Motsvarande antal inom regionsektorn är 118. De flesta offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna utan anställda återfinns bland statligt eller kommunalt ägda organisationer.

Det är troligt att denna tabell skulle förändras om samtliga upphandlande organisationer inom kommuner och regioner kunde redovisas separat.

Antal offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna efter sektor och andel med anställda, 2022
Sektor och delsektor Antal Andel med anställda
Kommun 2 368 68 %
Kommun 290 100 %
Kommunalt ägd organisation 2 078 64 %
Region 152 78 %
Region 20 100 %
Regionalt ägd organisation 132 74 %
Stat 1 404 35 %
Statlig myndighet 214 99 %
Statligt ägd organisation 1 190 24 %
Totalt 3 924 57 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023.

En motsvarande sammanställning av offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna med anställda, efter juridisk form visar att 73 procent av alla offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna med anställda var offentligt ägda aktiebolag.

Antalet organisationer som omfattas av upphandlingslagarna efter juridisk form, 2022
Juridisk form Antal Andel
Övriga aktiebolag 2 858 73 %
Kommuner 290 7 %
Statliga enheter 220 6 %
Kommunalförbund 165 4 %
Övriga stiftelser och fonder 164 4 %
Handelsbolag, kommanditbolag 154 4 %
Regioner 20 1 %
Ekonomiska föreningar 16 0 %
Ideella föreningar 14 0 %
Off. kooperationer och anstalter 9 0 %
Försäkringsaktiebolag 7 0 %
Samfälligheter 2 0 %
Bankaktiebolag 1 0 %
Bostadsrättsföreningar 1 0 %
Hypoteksföreningar 1 0 %
Ömsesidiga försäkringsbolag 1 0 %
Övriga svenska juridiska personer 1 0 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023.