Tröskelvärden och direkt­upphandlings­gränser

Ett tröskelvärde är det belopps­värde som avgör vilka regler en upphandling ska följa – de direktiv­styrda förfarandena över tröskel­värdena eller de nationella förfarandena under tröskel­värdena. Europeiska kommissionen beslutar om tröskel­värdena.

Tröskelvärdena är fastställda till nivåer där företag inom EU och EES typiskt sett förväntas vara intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna. Olika tröskelvärden gäller beroende på vad som upphandlas. Tröskelvärdena är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder. 

Direktupphandlingsgränserna beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.Värdena är angivna exklusive mervärdesskatt (moms).

Nedan ser du listat de tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gäller från och med den 1 januari 2020. 

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2020

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

LOU

Varor & tjänster

Bygg­entreprenader

Sociala och andra särskilda tjänster

Förutom välfärds­tjänster

Välfärds­tjänster

Statliga myndigheter*

1 427 377

54 938 615

7 701 675

7 701 675

Övriga upphandlande myndigheter

2 197 545

54 938 615

7 701 675

7 701 675

Direktupphandlings­gränsen

615 312

 

615 312

 

615 312

 

2 156 469**

* Centrala upphandlande myndigheter
** Observera att direktupphandling benämns som undantag från annonserings­skyldighet när det gäller välfärdstjänster.

Lagen om upphandling inom försörjnings­sektorerna (LUF)

LUF

Varor & tjänster Bygg­entreprenader Sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Upphandlande enheter

4 395 089

54 938 615

10 268 900

Direktupphandlings­gränsen

1 142 723 1 142 723 1 142 723

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhets­området (LUFS)

LUFS

Varor & tjänster Bygg­entreprenader Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS

Upphandlande myndigheter eller enheter

4 395 089

54 938 615

4 395 089

Direktupphandlings­gränsen

1 142 723 1 142 723 1 142 723

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

LUK

Tjänste-
koncessioner
Bygg­koncessioner Koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Upphandlande myndigheter eller enheter

54 938 615

54 938 615

54 938 615

Direktupphandlingsgränsen

2 746 930 2 746 930 2 746 930

Senast uppdaterad: