Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Europeiska kommissionen har beslutat om de nya tröskelvärdena. Tröskelvärdena revideras vartannat år.

Nedan ser du listat de tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gäller från och med den 1 januari 2018. 

Direktupphandlingsgränserna beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2018

Värdena är angivna exklusive mervärdesskatt (moms). 

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

LOU

Varor & tjänster

Byggentreprenad

Sociala och andra särskilda tjänster

Förutom välfärdstjänster

Välfärds-

tjänster

Statliga myndigheter*

1 365 782

52 620 561

7 113 450

7 113 450

Övriga upphandlande myndigheter

2 096 097

52 620 561

7 113 450

7 113 450

Direktupphandlingsgränsen

586 907

586 907

586 907

1 991 766**

* Centrala upphandlande myndigheter
** Observera att direktupphandling benämns som undantag från annonseringsskyldighet när det gäller välfärdstjänster.

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)

LUF

Varor & tjänster Byggentreprenad Sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Upphandlande enheter

4 201 678 52 620 561 9 484 600

Direktupphandlingsgränsen

1 092 436 1 092 436 1 092 436

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

LUFS

Varor & tjänster Byggentreprenad Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS

Upphandlande myndigheter eller enheter

4 201 678 52 620 561 4 201 678

Direktupphandlingsgränsen

1 092 436 1 092 436 1 092 436

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

LUK

Tjänste-
koncessioner
Bygg-
koncessioner
Koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Upphandlande myndigheter eller enheter

52 620 561 52 620 561 52 620 561

Direktupphandlingsgränsen

2 631 028 2 631 028 2 631 028

Senast uppdaterad: