Start

Vad händer med ett avtal om leverantören köps upp av ett annat företag?

Hej. Vi har i dagsläget ett avtal för en söktjänst med ett företag som heter Företag A. Företag A har köpts upp av ett annat företag vid namn Företag B och tjänsten har omvandlats till Tjänst 2.

Min fråga: Kan vi uppdatera befintligt avtal med Företag B:s organisationsnummer och låta avtalet löpa på till dess att avtalet går ut? Hur bör vi hantera detta?

Uppdaterad den 21 november 2018 av Upphandlingsmyndigheten: Redigering av namn på företag, personer och produkt.

Med vänlig hälsning

Upphandlare

Publicerad 06 oktober 2016

Hej,

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling om det sker enligt förutsättningarna i 17 kap. 13 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Av bestämmelsen framgår att bestämmelsen kan aktualiseras till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens.

I korthet ska den nya leverantören uppfylla de kvalificeringskrav som ursprungligen fastställdes och helt eller delvis inträda i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar. Det är även möjligt för en underleverantör till leverantören att inträda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören utan ny upphandling. I övrigt får inte bytet av leverantören medföra några andra väsentliga ändringar av kontraktet eller ramavtalet. Det innebär bland annat att villkoren för upphandlingsföremålet inte får förändras i den grad att upphandlingens art förändras. "Tjänst 2" i ditt exempel får alltså inte innebära en väsentlig ändring av avtalet.

Läs mer
Vi vill även tipsa om vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal. Där finns en utförlig beskrivning av bestämmelsen, se särskilt s. 34–35 i rapporten. Se även prop. 2015/16:195 s. 842–845 och 1131.

Med vänlig hälsning,

Gustav

22 november 2018

Hej,

Behövs det då tecknas ett överlåtelseavtal?

MS

28 maj 2019

Hej,

Det är inte en upphandlingsrättslig fråga om ett överlåtelseavtal behöver tecknas vid ett byte av leverantör.

Av naturliga skäl bör rimligen en upphandlande myndighet kräva att överlåtelseavtal tecknas för att godta ett byte om det är fråga om ett leverantörsbyte. En, av många tänkbara, anledningar till detta är för att säkerställa att det avtalsrättsligt inte råder något tvivel om vem som har ingått avtal med vem.

Att ett bolag köps upp av ett annat bolag behöver per automatik inte innebära att ett leverantörsbyte är aktuellt. Ett exempel på när inte ett leverantörsbyte sker är om överlåtelsen sker genom en ändring av ägare till leverantören, och det uppköpta bolaget blir ett dotterbolag med en intakt verksamhet som är tänkt att bedrivas vidare ”som vanligt”. Om det däremot är tänkt att leverantören ska bli föremål för en företagsomstrukturering kan det finnas skäl att säkerställa vem som har ingått avtal med vem.

Om en underleverantör till en leverantör ska inträda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören krävs det enligt förarbetena att avtalet om partsbyte är civilrättsligt giltigt enligt tillämplig lagstiftning.

Med vänlig hälsning,

Gustav

30 maj 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.