Start

Upphandling av sotningstjänster till andra, är det tjänstekoncession?

Hej !

Jag undrar vilken lagstiftning som gäller när det avser entreprenadavtal på sotningstjänster.

Är upphandling utav sotning en tjänstekoncession enligt den nya lagen LUK att betrakta och som därvid inte är föremål för offentlig upphandling?

Mats Karlsson

Publicerad 18 januari 2017

Hej Mats!

Det finns en dom från Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)), i vilken ett avtal om sotning och rengöring respektive brandskyddskontroll ansågs vara en tjänstekoncession (HFD:s dom i mål nr 7364–06 och 7366–06). I det aktuella fallet hade leverantören rätt att begära ersättning från de som utnyttjade tjänsten och bar i övrigt verksamhetsrisken, varför domstolen gjorde bedömningen att det var frågan om en tjänstekoncession.

En bedömning om ett specifikt avtal är ett tjänstekontrakt eller en tjänstekoncession är något som måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, varför det inte är möjligt att säga att en viss kategori av entreprenadavtal alltid utgör tjänstekoncessioner.

Upphandlingar av tjänstekoncessioner som har påbörjats från och med den 1 januari 2017 omfattas av lagen om upphandling av koncessioner (LUK), varför det är nödvändigt att följa bestämmelserna i lagen vid sådana upphandlingar. Reglerna är enklare vid upphandling av koncessioner än vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Läs mer

Du kan läsa mer om upphandling av koncessioner på vår webbplats.


Med vänliga hälsningar

Anton

18 januari 2017 (Uppdaterat 03 maj 2021)

Hur beräknas tröskelvärdet när man tittar på ett företags möjlighet
att kunna omförhandla sitt entreprenadavtal i samband med direktupphandling ?

Mats Karlsson

18 januari 2017

Hej Mats!

Jag är inte helt säker på vad du avser med din fråga, men direktupphandlingsgränsen som gäller vid upphandling enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) hittar du på vår webbplats.

Om en upphandlande myndighet direktupphandlar en tjänstekoncession behöver den inte följa några särskilda förfaranderegler om till exempel annonsering, men den upphandlande myndigheten eller enheten ska iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Beräkningsregler vid upphandling över tröskelvärdena finns i 5 kap. LUK. Metoden för att uppskatta en koncessions värde vid upphandling under tröskelvärdena finns i 15 kap. 7 § LUK.

Om du å andra sidan frågade om möjligheten att omförhandla villkoren för en koncession under avtalstiden är utrymmet för detta begränsat. Bestämmelser om ändringar av koncessioner finns i 14 kap. 8–16 §§ LUK. Regeringen har gjort bedömningen att det saknas anledning att införa detaljerade bestämmelser om ändringar av koncessioner på det icke direktivstyrda området, det vill säga upphandling enligt 15 kap. LUK. Regeringen har dock konstaterat att bestämmelserna på det direktivstyrda området ger uttryck för allmänna principer som även är gällande vid icke direktivstyrd upphandling (se prop. 2015/16:195 s. 858–859).

Källhänvisningar
  • 15 kap. 6 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – när direktupphandling får ske vid upphandling enligt LUK 
  • prop. 2015/16:195 s. 858–859 – bestämmelserna på det direktivstyrda området ger uttryck för allmänna principer som även är gällande vid icke direktivstyrd upphandling.

Med vänliga hälsningar

Anton

18 januari 2017 (Uppdaterat 29 januari 2021)

Hej igen!

Tack för er goda service!

En sista fråga, i min verksamhet så har jag en nettoomsättning som faller under tröskelvärdet, 3 000 kr under ! I det senaste bokslutet.

2 384 000 kr! Och när de tittar på tröskelvärdet, räcker det då att utgå ifrån mitt senaste bokslut eller räknar man på flera års bokslut!

Mitt entreprenad avtal är ju en koncession som löpt under 8 år

Mats Karlsson

19 januari 2017

Hej igen Mats!

Beräkningen av tröskelvärdet och direktupphandlingsgränsen utgår inte ifrån omsättningen på det företag som eventuellt kommer att tilldelas en tjänstekoncession, utan bygger på värdet av det avtal den upphandlande myndigheten avser att tilldela. En befintlig koncessionshavares tidigare omsättning kan givetvis bygga på försäljning som är en följd av flera olika koncessioner, eller av annan verksamhet. Beräkningen av värdet på en koncession är istället framåtblickande och handlar om den nya koncessionen som är föremål för upphandling.

Värdet utgår ifrån en uppskattning som den upphandlande myndigheten ska göra när den avgör vilka regler som ska styra hur upphandlingen får genomföras. Om den gör bedömningen att värdet på koncessionen som ska upphandlas överstiger direktupphandlingsgränsen kan den inte använda direktupphandling med hänvisning till lågt värde.

Värdet av en koncession ska uppskattas till koncessionshavarens sammanlagda omsättning till följd av koncessionen under dess löptid, inbegripet varor som följer med sådana byggentreprenader och tjänster. Uppskattningen av en koncessions värde ska som huvudregel avse värdet vid den tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndigheten påbörjar upphandlingsförfarandet. Uppskattningen måste ske på ett omsorgsfullt sätt och vara så korrekt som möjligt.

Alla år som koncessionen ska löpa ingår i uppskattningen. Vid en uppskattning av koncessionens värde enligt 15 kap. lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ska den upphandlande myndigheten även beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. Detta kan innebära att flera direktupphandling av samma slag, till exempel om flera avtal tilldelas olika leverantörer, sammantaget kan överstiga direktupphandlingsgränsen. I sådana fall är det inte möjligt att direktupphandla med hänvisning till att upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen.

Slutligen bör det noteras att en uppskattning av värdet på en koncession är något som den upphandlande myndigheten måste göra själv. En leverantör kan givetvis ge sin syn på saken, men då den i regel inte har insyn i andra eventuella direktupphandlingar under räkenskapsåret är det svårt för den att göra en korrekt bedömning om det är möjligt att använda direktupphandling.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 2 § första stycket och 15 kap. 7 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – värdet av en koncession ska uppskattas till koncessionshavarens sammanlagda omsättning till följd av koncessionen under dess löptid, inbegripet varor som följer med sådana byggentreprenader och tjänster
  • 5 kap. 3 § och 15 kap. 7 § LUK – uppskattningen av en koncessions värde ska som huvudregel avse värdet vid den tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndigheten påbörjar upphandlingsförfarandet
  • Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 11218–18 och prop. 2015/16:195 s. 490 ff. – uppskattningen av värdet måste ske på ett omsorgsfullt sätt och vara så korrekt som möjligt
  • 15 kap. 7 § andra stycket LUK – vid uppskattningen av en icke-direktivstyrd koncessions värde ska den upphandlande myndigheten eller enheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten eller enheten under räkenskapsåret.

Med vänliga hälsningar

Anton

19 januari 2017 (Uppdaterat 29 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.