Start

Uppgifter som ska lämnas innan fullgörandet av ett kontrakt påbörjas, vilken tidpunkt är det?

Publicerad 13 februari 2017

17 kap. 7 § En upphandlande myndighet ska ställa krav på att den leverantör som har tilldelats ett kontrakt som avser en byggentreprenad…., SKA ange namn på och kontaktuppgifter för de underleverantörer (=UE) som anlitats och för underleverantörernas legala ställföreträdare. Uppgifterna SKA lämnas INNAN leverantören PÅBÖRJAR fullgörandet av kontraktet.

När påbörjar man ett fullgörande? Vad menas med legala ställföreträdare?

Hur förmildrande (rent juridiskt) är det att säga att vi ännu inte vet vilka UE vi ska anlita, till exempel fogentreprenören eller lösullsisoleraren som man oftast långt in i projektet köper, alltså inte vet när man startar upp projektet, utan kanske 1,5 år senare

I projekteringen kanske man ännu inte har bestämt vilken stomme det ska bli (trä, betong, stål???), och därmed inte vet om man ska fixa själv eller köpa in som montage, platsgjuta eller köpa element???

Eller ska man tolka texten som att det endast avser UE som redan har anlitats, för så är verbet skrivet, i texten… 

Carin

Publicerad 13 februari 2017

Hej Carin!

Inledande anmärkningar
Innebörden i bestämmelsen blir möjligen en aningen tydligare om du läser den bakomliggande artikel 71.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet):

"Vid byggentreprenadkontrakt och i fråga om tjänster som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av den upphandlande myndigheten, efter det att kontraktet tilldelats och senast då fullgörandet av kontraktet inleds, ska den upphandlande myndigheten kräva att huvudentreprenören till den upphandlande myndigheten uppger namn på, kontaktuppgifter till och legala ställföreträdare för sina underleverantörer som deltar i sådana byggentreprenader eller tjänster, i den mån de är kända vid den tidpunkten. Den upphandlande myndigheten ska kräva att huvudentreprenören underrättar den upphandlande myndigheten om varje ändring av dessa uppgifter under kontraktets löptid samt om de uppgifter som begärs för alla nya underleverantörer som huvudentreprenören därefter engagerar i sådana byggentreprenader eller tjänster." (vår fetstilt)

Uppgifterna ska enligt 17 kap. 7 § lagen om offentlig upphandling (LOU) lämnas innan leverantören påbörjar fullgörandet av kontraktet. Exakt när fullgörandet påbörjas kan möjligen vara svårare att avgöra i vissa fall, men till saken hör att detta endast är en sista tidpunkt då uppgifterna ska lämnas in. Uppgiften kan begäras och lämnas in vid ett tidigare skede efter att kontraktet tilldelats.

Bestämmelsen innebär inte att all information om vilka underleverantörer som ska användas behöver vara fastställda vid denna tidpunkt och därefter inte kan ändras. I det fall underleverantörerna byts ut eller nya tillkommer ska leverantören dock underrätta den upphandlande myndigheten.

Legal ställföreträdare
Någon upphandlingsrättslig definition av "legal ställföreträdare" finns inte i LOU, LOU-direktivet eller förarbetena, utan det bör bero på annan nationell lagstiftning och underleverantörens eventuella bolagsform.

Underleverantörer som är varuleverantörer
Som framgår av 17 kap. 7 § tredje stycket LOU gäller första och andra stycket i samma bestämmelse inte underleverantörer som är varuleverantörer. Det finns inte någon skyldighet för upphandlande myndigheter att kräva information om underleverantörer som till exempel tillhandahåller byggmaterial, men som inte är att anse som leverantör av tjänster eller byggentreprenader. Bakgrunden till bestämmelsens utformning och behovet att ge den upphandlande myndigheten information om vem som är närvarande på byggplatser där byggentreprenader utförs för deras räkning eller vilka företag som tillhandahåller tjänster i eller vid vissa objekt framgår bland annat av beaktandesats 105 i LOU-direktivet.

Läs mer
Läs mer om möjligheter att samarbeta med andra i upphandlingar på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 7 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uppgifterna ska lämnas innan leverantören påbörjar fullgörandet av kontraktet
  • 17 kap. 7 § andra stycket LOU, se även prop. 2015/16:195 s. 840 – i det fall underleverantörerna byts ut eller nya tillkommer ska leverantören dock underrätta den upphandlande myndigheten.
Med vänliga hälsningar

Anton

13 februari 2017 (Uppdaterat 15 januari 2021)

Hej,
Det vore intressant att få höra er tolkning av tidigare ställd fråga om "När påbörjar man ett fullgörande"?

Anonym

14 februari 2018

Hej,

Varken i lagen eller förarbeten anges vad som avses med att påbörja fullgörandet av ett kontrakt. Mig veterligen har frågan inte heller klargjorts i praxis eller den juridiska litteraturen. Precis som Anton nämner i svaret ovan kan det således vara svårt att avgöra när fullgörandet av ett kontrakt är påbörjat.

Det kan konstateras att frågan om när fullgörandet av ett kontrakt kan anses påbörjat måste avgöras med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Frågan bör dock vara enklare att avgöra för vissa typer av kontrakt.

För kontrakt som avser leverans av varor bör det vara relativt enkelt att konstatera att fullgörandet av ett kontrakt påbörjas då leverantören börjar leverera varorna. Frågan kompliceras dock om leveransen kräver att leverantören först beställer vissa varor från en underleverantör. Möjligtvis skulle man då kunna hävda att fullgörandet av kontraktet påbörjas redan då leverantören beställer varorna som behövs för att leverera enligt kontraktet från underleverantören. Mot denna bakgrund skulle man kunna hävda att fullgörandet av ett kontrakt påbörjas då leverantören vidtar åtgärder som denne inte skulle ha vidtagit om kontraktet inte funnits.

Ett annat synsätt är att fullgörandet av ett kontrakt inbegriper alla ageranden som kan regleras genom särskilda kontraktsvillkor. Detta kan bland annat omfatta krav på hur kontraktet ska fullgöras avseende hållbarhet. Villkoren i ett kontrakt kan i vissa fall få retroaktiva verkningar på åtgärder som vidtagits för att förbereda fullgörandet av kontraktet. Om en leverantör exempelvis beställer varor från en underleverantör innan avtalet är tecknat, för att denne känner sig säker på att denne kommer att tilldelas kontraktet, är leverantören sannolikt skyldig att exempelvis tillse att de arbetsrättsliga villkor som ställs i upphandlingen uppfylls även för arbetstagare som producerar varorna i det ledet, trots att avtalet ännu inte tecknats.

Sammanfattningsvis får frågan om när fullgörandet av ett kontrakt kan anses påbörjat avgöras med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Ytterst får rättstillämpningen avgöra vad som gäller.

Uppdaterad: den 16 augusti 2019

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

16 februari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.