Start

Ingen anbudsgivare klarade de obligatoriska kraven (ska-kraven)

Publicerad 27 februari 2017
Ingen anbudsgivare klarade ska kraven i vår upphandling. Det är inga orimliga ska krav. Har vi nu rätt att göra en direktupphandling.

Kjell Svensson

Publicerad 27 februari 2017

Hej Kjell,

Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, och vilka krav det är som inte är uppfyllda.

Under vissa förutsättningar är det möjligt att gå från ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande (upphandlingar under tröskelvärdet) till en direktupphandling. Det finns även vissa förutsättningar att gå från ett öppet förfarande eller ett selektivt förfarande (upphandlingar över tröskelvärdet) till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

I inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU finner du en omfattande redogörelse för när det är möjligt att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingar under tröskelvärdet samt upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2 till LOU
I 19 kap. 7 § LOU anges att direktupphandling får användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda.

Upphandlingar över tröskelvärdet
Enligt 6 kap. 12 § LOU får en upphandlande myndighet använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt.

Enligt 6 kap. 6 § LOU får den upphandlande myndigheten använda ett förhandlat förfarande med föregående annonsering om de anbud som lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande är ogiltiga eller inte acceptabla.

Enligt 6 kap. 16 § LOU får den upphandlande myndigheten i de fall som avses i 6 § avstå från att annonsera upphandlingen på nytt om den i förfarandet tar med endast de anbudsgivare som
  1. inte ska uteslutas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
  2. uppfyller de krav som anges i 14 kap. och de kriterier eller regler som myndigheten har angett att den kommer att tillämpa vid urvalet av anbudssökande, och
  3. har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfarandet i det föregående öppna eller selektiva förfarandet.
Inga anbudsansökningar eller anbud alls, eller endast olämpliga anbudsansökningar eller anbud
I 6 kap. 13 § LOU framkommer att en anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda leverantören ska eller kan uteslutas enligt 13 kap. eller inte uppfyller de kvalificeringskrav som den upphandlande myndigheten har fastställt. Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens krav enligt upphandlingsdokumenten. Paragrafen genomför artikel 32.2 a andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet).

Ogiltiga anbud
Lagtexten innehåller ingen redogörelse för vad som utgör ett ogiltigt anbud, men i författningskommentaren till 6 kap. 6 § LOU hänvisas till artikel 26.4 b i LOU-direktivet, och i nämnda artikel anses i synnerhet anbud som inte överensstämmer med upphandlingsdokumenten, som inkommit för sent, där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption, eller som den upphandlande myndigheten funnit onormalt låga, vara ogiltiga. I författningskommentaren anges att uppräkningen inte är uttömmande.

Oacceptabla anbud
Lagtexten innehåller ingen redogörelse för vad som utgör ett oacceptabelt anbud, men i författningskommentaren till 6 kap. 6 § LOU hänvisas till artikel 26.4 i LOU-direktivet, och i nämnda artikel anses i synnerhet anbud som lämnats in av anbudsgivare som saknar de kvalifikationer som fordras, och anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds anses vara oacceptabla. I författningskommentaren anges att uppräkningen inte är uttömmande.

Vilka regler kan tillämpas?
Slutsatsen är att ni måste titta på vilka av dessa regler som skulle kunna vara tillämpliga utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella upphandlingen för att kunna ta reda på hur ni kan gå vidare i ärendet.

Uppdaterad: den 16 augusti 2019


Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

28 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.