Start

Undantag för elproduktion och försäljning av el

Hej,

Vi har använt undantaget för produktion och försäljning av el, enligt beslut 2007/706/EG.från det tidigare direktivet, som väl inte längre gäller?

Finns det eller avses det göras en ansökan gällande undantag för elproduktion och försäljning av el, från de nya upphandlingsdirektiven, alltså enligt 3 kap. 24 § LUF.

Hur ska jag tolka artikel 9 punkt 2?

Om det inte finns något beslut om undantag, eller om det inte avses göras någon ansökan om det, ska jag då tolka reglerna så att det inte finns något undantag för produktion och försäljning av el i de nya upphandlingsdirektiven/lagarna?

Charlotta

Publicerad 03 april 2017

Hej Charlotta,

Se skäl 43 och artikel 107 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet). Formuleringarna i skälet och artikeln talar för att verksamhet som undantagits från det numera upphävda LUF-direktivets (direktiv 2004/17/EG) tillämpningsområde innan LUF-direktivet trädde i kraft också bör vara undantagna efter det att det nya direktivet har trätt i kraft.

Artikel 9.2 LUF-direktivet har implementerats i 2 kap. 3 § LUF och avser situationen där produktionen av el utgör en sekundär verksamhet hos en upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet och som behövs för användningen i huvudverksamheten (som inte får vara produktion av el). Vidare uppställs krav på att leveransen av elen ska avse överskottet av produktionen och omfattningen av leveranserna får inte överstiga 30 procent av den totala elproduktionen, beräknat på ett genomsnitt för de senaste 3 åren. Se prop. 2015/16:195 s. 329 och s. 1172.

Med vänliga hälsningar,

Mattias

Upphandlingsjurist

4 april 2017

Hej, som Projektledare i ett mindre eldistributionsbolag ska vi byta ut en del säkerhetsutrustning som övervakar våra transformatorstationer. Typ övervakningskameror och kameraservrar. Jag undrar om denna upphandling 'måste' LUF upphandlas eller om det är något som kan/ska undantas från LUF? Spontant känns det som om upphandlingen borde falla inom ramen för LUFS (SUA) upphandling där vi kan direktupphandla. Det är ju ingen bra ide att skicka ut underlaget till 'alla' då det är viktig säkerhetsupphandling.

Mvh
Peter

Peter

4 juli 2018

Hej Peter.

Se vårt stöd om upphandlingsreglerna och säkerhetsskydd på vår webbplats som även behandlar din fråga. Under rubriken "Kan en upphandling som omfattas av säkerhetsskydd bli undantagen från upphandlingslagstiftningen?" får du svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Arash

6 juli 2018

Hej.
En kort fråga.
Men vad betyder nedan kommentar? JAg kan inte hitta någonstan vad Elundantaget är eller innebär.
"Upphandlingen omfattas av Elundantaget och lyder därmed inte under Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna."

Linda

22 juni 2021

Hej Linda,

Vad någon annan menar med en viss formulering är svårt för oss att veta. Den frågan bör i första hand ställas till den part som skrivit aktuell formulering.

Generellt sett gäller följande.

I Sverige finns ett undantag för verksamhet som rör elproduktion och försäljning av el att inte behöva tillämpa upphandlingsreglerna för anskaffningar till sådan verksamhet. Det är detta undantag som den första frågan och det första svaret i den här tråden handlar om. Undantaget framgår av EU-kommissionens beslut (2007/706/EG) som fattades efter en ansökan från Sverige med stöd av artikel 30.4 i det gamla LUF-direktivet (2004/17/EG).

Anledningen till ansökan var att man ansåg att sådan verksamhet bedrevs på en direkt konkurrensutsatt marknad med fritt tillträde. Sådan verksamhet kan bli undantagen från lagens tillämpningsområde om en ansökan görs till kommissionen och kommissionen godkänner ansökan (jämför 1 kap. 23 § lag [2007:1092] om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster [gamla LUF] och 3 kap. 24 § lag [2016:1146)] om upphandling inom försörjningssektorerna [LUF]).

Sådana undantag för specifika verksamheter som inte finns angivna i direktivet, utan som fattas av kommissionen enligt detta förfarande finns inte heller utskrivna i den nationella upphandlingslagstiftningen. På kommissionens hemsida finns uppgifter om undantagna marknader.

Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

23 juni 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.