Start

Vad ingår i administrativa föreskrifter?

Publicerad 24 april 2017
Jag undrar vad det är som ingår i de administrativa föreskrifterna?

Är det all formalia som rör upphandlingen, till exempel vilken typ av upphandlingsförfarande som tillämpas, vem som upphandlar, hur anbud ska lämnas in etc. eller är även all information om vad upphandlingen omfattar (kravspecifikation), kvalificeringskriterier, utvärderingsmodell m.m.?

Ulrika

Publicerad 24 april 2017

Hej Ulrika,

Administrativa föreskrifter är inte ett begrepp som används i upphandlingslagstiftningen, men det är vanligt förekommande att en del av upphandlingsdokumenten utgör ett sådant dokument som benämns administrativa föreskrifter.

Det finns inga krav på vilka typer av uppgifter sådana dokument ska eller måste innehålla utifrån upphandlingsregelverket. Av namnet att döma är det dock lämpligt att ett sådant dokument innehåller information och krav av administrativ karaktär likt den du nämner, till exempel formalia, upphandlingsförfarande, hur anbud ska lämnas in och så vidare.

Inom vissa områden kan däremot dokument som heter administrativa föreskrifter ha särskilda krav på form och innehåll. Inom till exempel byggentreprenadområdet där man använder AMA-AF systemet och använder underliggande standardavtal när man tar fram sina upphandlingsdokument gäller särskilda regler för rubrik- och kodsättning samt vilket innehåll som ska anges vart i underlaget.

Generellt om utformning av upphandlingsdokumenten (inklusive administrativa föreskrifter)
En upphandlande myndighet har en förhållandevis stor frihet att själv bestämma hur upphandlingsdokumenten ska utformas och vad som ska tillmätas betydelse. Krav och villkor måste dock hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna. Principerna om likabehandling och öppenhet innefattar ett krav på att upphandlingsdokumenten ska vara så klart och tydligt utformade att en leverantör förstår vad som tillmäts betydelse i upphandlingen. Upphandlingsdokumenten ska vara utformade på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka informationen på samma sätt.

Det finns därför inget hinder mot att exempelvis placera de administrativa föreskrifterna senare i upphandlingsdokumentet. Att fokusera på upphandlingsobjektet i början av upphandlingsdokumentet är ett förekommande upplägg bland upphandlande myndigheter.

Läs mer
Läs om hur man kan utforma administrativa villkor på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • RÅ 2002 ref. 50 – upphandlingsdokumenten ska vara så klart och tydligt utformade att en leverantör förstår vad som tillmäts betydelse i upphandlingen
  • EU-domstolens avgörande i mål C-19/00 SIAC Construction – upphandlingsdokumenten ska vara utformade på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka informationen på samma sätt.
Uppdaterad: den 28 oktober 2019

Med vänlig hälsning

Mattias

02 maj 2017

Hej,
Vilken skyldighet har beställaren gentemot entreprenören att uppge i AF samt FU vilka standarder samt föreskrifter som ska gälla?

Eller kan man helt frånskriva sig detta genom att endast skriva in att ”de senaste” ska gälla?

Med vänlig hälsning,
Glenn

Glenn Sillren

24 februari 2019

Hej Glenn,

Det finns inga upphandlingsrättsliga skyldigheter att ange i upphandlingsdokumenten vilka standarder samt föreskrifter som ska gälla. Eftersom det inte finns några specifika regler om detta är det främst de grundläggande upphandlingsprinciperna som sätter ramarna för vad den upphandlande myndigheten kan göra. Särskilt bör organisationen titta närmre på principen om öppenhet, vilken innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Upphandlingsdokumenten ska vara förutsebara, det vill säga klart och tydligt formulerade och innehålla samtliga krav som ställs.

För att avgöra om ”de senaste” är förenligt med principen om öppenhet behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en sådan bedömning. Vid behov av individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Med vänlig hälsning,

Gustav

27 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.