Start

Vad är ett samriskföretag enligt LUF?

Publicerad 15 augusti 2017
Min fråga gäller hur ett så kallat "samriskföretag" måste vara utformat för att uppnå kraven enligt art 30 i direktivet? Det vill säga vilka associationsformer, ägandeförhållanden och dylikt måste finnas för att ett samarbete ska betraktas som ett samriskföretag ur LUF perspektiv?

Jan

Publicerad 15 augusti 2017

Hej Jan,

Med samriskföretag menas ett företag som bildats uteslutande av flera upphandlande enheter för att bedriva verksamhet som omfattas av lagen om upphandling inom försörjningssektorernas (LUF:s) tillämpningsområde.

Det krävs således för det första att samriskföretaget bildats endast av upphandlande enheter enligt LUF. Även om det inte anges uttryckligen får kravet anses innebära att samriskföretag även fortsättningsvis ska vara ägt av eller bestå av upphandlande enheter. Detta innebär att samriskföretaget inte får ha andra ägare än upphandlande enheter.

För det andra måste samriskföretaget ha bildats i det specifika syftet att bedriva verksamhet som omfattas av LUF, det vill säga verksamhet inom berörda försörjningssektorer. Utöver detta finns inga krav på hur ett samriskföretag ska vara utformat för att definieras som ett samriskföretag.

För att undantagsbestämmelsen om samriskföretag ska vara tillämplig krävs dessutom att samriskföretaget har bildats för att utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år och om det i den handling (till exempel aktieägaravtalet mellan delägarna) som upprättats för bildandet av företaget anges att de upphandlande enheter som det består av kommer att ingå i det under minst samma tid.

Gällande associationsformer, ägandeförhållande och dylikt så regleras detta inte i upphandlingslagstiftningen. Det finns inte heller någon vägledande praxis på området. Samriskföretag är en översättning av det engelska begreppet ”joint venture” som används i den EU-rättsliga terminologin och LUF-direktivet. Traditionellt sett, samt i de EU-rättsliga konkurrensrättsreglerna, kan ett joint venture föreligga dels i form av ett gemensamt ägt bolag, det vill säga en juridisk person, dels genom ett avtalat samarbete, det vill säga en gemensamt styrd verksamhet.

Det står klart att ett för ändamålet bildat bolag med flera upphandlande enheter som ägare, till exempel ett aktiebolag, är ett samriskföretag i LUF:s mening. Det är dock inte lika klart om ett avtalat joint venture, det vill säga om endast ett avtal om samarbete mellan flera upphandlande enheter, är ett samriskföretag i LUF:s mening.

Rättsläget får alltså betraktas som oklart gällande preciseringen av vad ett samriskföretag är. Ytterst får frågan om till exempel ett samriskföretag kan utgöras av avtalad samverkan, eller om det är begränsat till juridiska personer, avgöras i rättstillämpningen.

Läs mer
Läs även inlägget Vad är skillnaden mellan 3 kap. 20 och 22 §§ LUF? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 22 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – undantagsbestämmelsen om samriskföretag
  • artikel 30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet) – 3 kap. 22 § LUF genomför artikeln, för att undantagsbestämmelsen om samriskföretag ska vara tillämplig krävs att samriskföretaget har bildats för att utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år och om det i den handling som upprättats för bildandet av företaget anges att de upphandlande enheter som det består av kommer att ingå i det under minst samma tid
  • Rosén Andersson, med flera, Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - en kommentar, Nordstedts Juridik, 2015, s. 63 – det är inte klart om ett avtalat joint venture, det vill säga om endast ett avtal om samarbete mellan flera upphandlande enheter, är ett samriskföretag i LUF:s mening.
Uppdaterad: den 23 augusti 2019

Med vänlig hälsning

Gustav

16 augusti 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.