Start

Vad är skillnaden mellan 3 kap. 20 och 22 §§ LUF?

Publicerad 15 augusti 2017
Jag undrar vad skillnaden är mellan § 20 och 22 i LUF? När jag läser dem ser formuleringarna likalydande ut.

Jan

Publicerad 15 augusti 2017

Hej Jan!

Jag kan hålla med om att bestämmelserna 3 kap. 20 och 22 §§ lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) vid en första anblick kan se ut att vara likalydande, men av bestämmelserna framgår att det finns skillnader vad gäller tillämpningsområde.

3 kap. 20 § LUF är endast tillämplig under de förutsättningar som anges i 3 kap. 21 § LUF, det vill säga då leverans med anledning av tilldelningen av varu-, tjänste- eller byggentreprenadkontrakt motsvarar minst 80 procent av det anknutna företagets genomsnittliga omsättning av varor, tjänster respektive byggentreprenader under de föregående tre åren. Är dessa förutsättningar uppfyllda är undantaget tillämpligt för kontrakt en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet företag, eller ett samriskföretag som är anknutet till enheten. Med samriskföretag menas ett företag som bildats uteslutande av flera upphandlande enheter för att bedriva verksamhet som omfattas av LUF:s tillämpningsområde.

Bestämmelsen 3 kap. 22 § LUF undantar kontrakt som tilldelas av
  1. ett samriskföretag (definierat på samma sätt som ovan) till någon av de upphandlande enheterna som det består av, eller 
  2. en upphandlande enhet till ett sådant samriskföretag som enheten ingår i. 
Undantaget gäller endast om samriskföretaget har bildats för att utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år och om det i den handling som upprättats för bildandet av företaget anges att de upphandlande enheter som det består av kommer att ingå i det under minst samma tid.

Sammanfattningsvis är den enda likheten mellan 3 kap. 20 och 22 §§ LUF att bestämmelserna har samma definition av begreppet samriskföretag.

Läs mer
Läs mer om samriskföretag i inlägget Vad är ett samriskföretag enligt LUF? i vår Frågeportal.

Uppdaterad: den 23 augusti 2019

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

16 augusti 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.