Start

Gäller tiodagarsfristen i LOU när domstolen avskriver överprövningen?

Publicerad 06 september 2017
En leverantör ansöker om överprövning i förvaltningsrätten under avtalsspärren. Förlängd avtalsspärr enligt LOU 20 kap. 8 § infaller under handläggningen.

Några få dagar senare återkallar leverantören sin ansökan om överprövning med en begäran om att målet ska avskrivas från vidare handläggning varpå förvaltningsrätten samma dag i sitt avgörande skriver av målet från vidare handläggning.

Utlöser detta avgörande från förvaltningsrätten tiodagarsfristen enligt LOU 20 kap. 10 § eller är det möjligt att ingå avtal tidigare?

IJ

Publicerad 06 september 2017

Hej!

Vi förstår din fråga som att den gäller om en förvaltningsrätts beslut om avskrivning av en överprövning (efter leverantörens egen återkallelse) är ett sådant avgörande som avses i 20 kap. 10 § lagen om offentlig upphandling (LOU) och gör att den upphandlande myndigheten är förhindrad att ingå avtal förrän 10 dagar har gått från beslutet enligt tiodagarsfristen.

I lagtexten används begreppet "avgjort målet". Detta ger sken av att ett mål som avskrivs efter exempelvis en återkallelse inte omfattas av den tiodagarsfrist som uppställs i bestämmelsen. Begreppets innebörd har berörts förarbetena. Där framgår att det att begreppet "avgjort målet" innefattar när rätten skiljt sig ifrån målet såväl genom dom som genom slutligt beslut om avskrivning, avvisning eller återförvisning.

Mot bakgrund av detta uttalande i förarbetena är tiodagarsfristen även avsedd att omfatta situationer när ett mål avskrivs. Det är således inte möjligt för den upphandlande myndigheten att ingå ett avtal innan denna tidsfrist har löpt ut.

Källhänvisningar
prop. 2009/10:180 s. 125 – förarbetena om begreppet "avgjort målet".

Uppdaterad: den 19 september 2019

Med vänliga hälsningar,

Johan

07 september 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.