Start

Går det att åberopa ett annat företags kapacitet att utöva yrkesverksamhet?

Hej!

I en upphandling av helikoptertjänster har en leverantör (AB) skickat in en offert, där den operativa licensen finns i ett dotterbolag.(AB). Detta förhållande finns transparent beskrivet i anbudet. Dock nämns inte termen underleverantör rakt ut.

Vad göra?

Staffan Falkefjeld

Publicerad 21 september 2017

Hej Staffan!

Den situation som du beskriver påverkas av vilka krav som har ställts i upphandlingsdokumentet samt hur dessa har ställts. Det är framförallt nödvändigt att hålla isär de kvalificeringskrav som ställs på leverantören och de obligatoriska krav som ställs på hur uppdraget ska utföras.

Den upphandlande myndigheten får ställa krav på att leverantören ska vara kvalificerad i vissa avseenden (kvalificeringskrav). Dessa krav får endast avse behörighet att utöva yrkesverksamhet, ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. Kvalificeringskrav som avser behörighet att utöva yrkesverksamhet får bland annat innebära att leverantören ska ha ett sådant tillstånd eller vara medlem i en sådan organisation som, när upphandlingen avser en tjänst, krävs för att leverantören ska kunna tillhandahålla tjänsten i den stat där leverantören är etablerad.

Inget företag som är etablerat i EES får utföra lufttransporter av passagerare, post och/eller gods mot ersättning om det inte har beviljats den nödvändiga operativa licensen, se artikel 3.1 i EU-förordningen nr 1008/2008 (om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen). Även om det är något oklart vad som avses med begreppet rättslig förmåga i 14 kap. 1 § andra stycket lagen om offentlig upphandling (LOU) finns det en sannolikhet att en sådan operativ licens som frågan rör ska betraktas som en behörighet att utöva yrkesverksamhet. Detta får betydelse vad gäller möjligheten för en leverantör att åberopa andra företags kapacitet.

Åberopande av andra företags kapacitet
En leverantör får för ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet. Denna möjlighet inkluderar emellertid inte behörighet att utöva yrkesverksamhet. Detta innebär att en leverantör inte kan åberopa ett annat företags behörighet att utöva yrkesverksamhet. Det finns inga särskilda regler vad gäller moderbolags möjligheter att åberopa sina dotterbolags kapacitet.

För att summera så innebär detta att om den upphandlande myndigheten har ställt ett kvalificeringskrav som innebär att leverantören ska ha en viss behörighet att utöva yrkesverksamhet kan inte en leverantör som saknar denna behörighet åberopa kapaciteten av ett annat företag som har en sådan behörighet.

Upphandlingsdokumentens utformning i det enskilda fallet har betydelse
Beroende på upphandlingsdokumentets utformning kan den upphandlande myndigheten ha formulerat obligatoriska krav som ställs på uppdragets utförande (särskilda kontraktsvillkor) snarare än på leverantören i sig (kvalificeringskrav). I ett sådant fall har en leverantör möjligheten att visa att uppdraget i sig kan genomföras i enlighet med de obligatoriska krav som ställs, till exempel genom att anlita underleverantörer för att genomföra hela eller delar av uppdraget.

Upphandlingsreglerna innehåller inget formkrav gällande hur termen ”underleverantör” ska användas i ett anbud som lämnas in. I slutändan är det upp till den upphandlande myndigheten att bedöma om ett anbud uppfyller de obligatoriska kraven som följer av upphandlingsdokumenten eller inte.

Läs mer
Läs mer om att samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats. Se även inlägget Vem är underleverantör? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kvalificeringskrav som avser behörighet att utöva yrkesverksamhet
  • prop. 2015/16:195 s. 1092 – det är något oklart vad som avses med begreppet rättslig förmåga i 14 kap. 1 § andra stycket LOU
  • 14 kap. 6 § LOU – åberopande av andra företags kapacitet.
Uppdaterad: den 10 oktober 2019

Med vänliga hälsningar,

Johan

25 september 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.