Start

Vad innebär beräkningsregeln om återkommande behov i 5 kap. 11 § LOU?

Publicerad 28 september 2017
I våra riktlinjer för upphandling står det:
"Vid beräkning av värde ska hela avtalets löptid samt även eventuella optioner och förlängningsklausuler räknas in som om de kommer utnyttjas. Även liknande kontrakt som återkommer under en tolvmånadersperiod ska läggas samman vid beräkningen. Moms/mervärdeskatt ska inte medräknas. Upphandlingen får inte delas upp i syfte att kringgå en eller flera regler".

Är det korrekt att det står "som återkommer under en tolvmånadersperiod" eller borde det stå "som återkommer under räkenskapsåret"?

Detta regleras ju av LOU 5 kap. 11 § men förefaller något svårtolkat enligt mig då flera alternativ verkar vara möjliga.

Tack på förhand!

Uppdaterat av Upphandlingsmyndigheten den 1 februari 2022.

Frågvis

Publicerad 28 september 2017

Hej!

Till att börja med kan Upphandlingsmyndigheten tyvärr inte tolka hur en enskilds upphandlande myndighets riktlinjer för upphandling ska förstås. En sådan tolkning bör i första hand göras av myndigheten som antagit riktlinjerna. Vi kan däremot redogöra för hur de lagrum du hänvisar till ska förstås och tillämpas. Jag är dock osäker på om de riktlinjer som du återger gäller för all typ av upphandling, eller om de endast avser riktlinjer för direktupphandling.

Syftet med bestämmelserna om beräkning av en upphandlings värde i 5 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) är att uppskatta om värdet av en upphandling överstiger eller understiger tröskelvärdet. Beräkningen enligt 5 kap. 11 § LOU ger alltså endast svar på om upphandlingen ska följa de direktivstyrda eller de icke direktivstyrda reglerna.

5 kap. 11 § LOU används vid beräkning av tröskelvärdet vid varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas. I förarbetena framgår att den upphandlande myndigheten får välja mellan att beräkna kontraktet enligt punkt 1 eller punkt 2 i bestämmelsen, förutsatt att valet av beräkningsgrund inte görs i avsikt att kontraktet ska understiga tillämpligt tröskelvärde. En upphandlande myndighet kan alltså normalt sett välja mellan beräkningsgrunderna i bestämmelsen.

Punkt 1 avser kontrakt som redan har upphandlats och punkt 2 kontrakt som kommer att upphandlas i framtiden. Enligt beräkningsgrunden i punkt 1 får den upphandlande myndigheten välja om värdet ska beräknas utifrån liknande upphandlade kontrakt från den föregående tolvmånadersperioden eller det föregående räkenskapsåret. Beräkningsgrunden i punkt 2 utgår från den kommande tolvmånadersperioden efter den första leveransen. Om räkenskapsåret är längre än tolv månader ska det dock ligga till grund för beräkningen.

Beräkningsregeln i 5 kap. 11 § LOU ska alltså används för att bestämma om ett kontrakt ska upphandlas enligt de direktivstyrda eller icke direktivstyrda reglerna. Om värdet enligt beräkningen understiger direktupphandlingsgränsen är det möjligt att genomföra en direktupphandling.

Läs mer
Läs mer om hur värdet av en direktupphandling beräknas i inlägget Hur ska värdet av en direktupphandling beräknas utifrån de nya förenklade bestämmelserna? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • prop. 2006/07:128 s. 320 – den upphandlande myndigheten får välja mellan att beräkna kontraktet enligt punkten 1 eller 2 i 5 kap. 11 § LOU, förutsatt att valet av beräkningsgrund inte görs i avsikt att kontraktet ska understiga tillämpligt tröskelvärde
  • 5 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkning av upphandlingens värde
  • 19 kap. 1 § och 19 a kap. 1 § LOU – 5 kap. ska tillämpas vid beräkningen av värdet vid all upphandling.
Med vänlig hälsning,

Erika

Upphandlingsjurist

02 oktober 2017 (Uppdaterat 15 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.