Start

Får man ställa krav på att leverantörer ska ha ett visst kön?

Publicerad 19 oktober 2017
Hej!

Får man verkligen ställa SKA-krav i en konsulttjänst att leverantörerna ska tillhandahålla ett visst kön på konsulten?

Marcus Lager

Publicerad 19 oktober 2017

Hej Marcus,

Din fråga är inte uttryckligen reglerad i lagen om offentlig upphandling (LOU) och får därmed avgöras med ledning av de grundläggande upphandlingsprinciperna, i synnerhet proportionalitetsprincipen. För att det ska anses tillåtet för en upphandlande myndighet att ställa krav på att exempelvis en konsult ska vara av ett visst kön, måste kraven och villkoren stå i rimlig proportion till syftet. Det skulle exempelvis kunna röra sig om att man vill balansera fördelningen av kön i en viss bransch eller verksamhet. Vi vet att det finns exempel då man ställt sådana krav vad gäller exempelvis kvinnliga busschaufförer, men såvitt vi känner till har ett sådant krav inte prövats i någon domstol. För att avgöra om ett krav är proportionerligt behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan bistå i en sådan bedömning.

Upphandlingsmyndigheten har en del information om främjande av lika rättigheter och möjligheter samt upphandling för jämställdhet på vår webbplats.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har även tidigare tagit fram en vägledning för hur upphandlande myndigheter kan beakta jämställdhet vid upphandling.

Förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Vidare kan möjligtvis även förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt nämnas. Förordningen syftar till att öka medvetenheten och efterlevnaden av diskrimineringslagen. I förordningen åläggs ett antal statliga myndigheter att vid kontraktstilldelning av en tjänst eller byggentreprenad inkludera särskilda kontraktsvillkor om kontraktet har en löptid på åtta månader eller längre och har ett beräknat värde på minst 750 000 kronor. Villkoren ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören. Förordningen är avsedd för och tvingande för statliga myndigheter, men inget hindrar att dess villkor tillämpas av andra upphandlande myndigheter/enheter.

Läs mer
Konkurrensverket hade tidigare allmänna råd för tillämpningen av förordningen (KKVFS 2010:2, vilka är upphävda genom KKVFS 2017:4).

Källhänvisningar
  • förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
  • diskrimineringslag (2008:567).
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

23 oktober 2017

Hej,

Har arbetet med att utreda möjligheten för upphandlande myndighet att ge en "jämställdhetsbonus" slutförts? Vore intressant att läsa den. 

Johan

07 mars 2018

Hej,

Upphandlingsmyndighetens arbete med att utreda möjligheten för upphandlande myndigheter att ge anbudsgivare en så kallad jämställdhetsbonus pågår. Du kan läsa mer om ESF-projektet, som utredningen om jämställdhetsbonusar planeras att göras inom, på vår webbplats.

Uppdaterad: den 21 mars 2019

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

08 mars 2018

Hej!

Konkurrensverkets allmänna råd om antidiskrimineringsvillkor har upphört att gälla från den första januari 2018. Finns det en anledning till det? Kan man fortfarande använda de? Kommer Konkurrensverket eller Upphandlingsmyndigheten att ta fram nya rekommendationer?

Lasse

17 maj 2018

Hej Lasse,

Det är korrekt uppfattat att Konkurrensverkets allmänna råd om antidiskrimineringsvillkor har upphört att gälla. Anledningen till detta bör Konkurrensverket kunna besvara. Vi tipsar om att du kan ställa frågor på Konkurrensverkets frågeforum.

Förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt gäller fortfarande, men det finns alltså inte längre några gällande allmänna råd som ger närmare anvisningar om hur förordningen bör tolkas och tillämpas.  

Eftersom de allmänna råden är upphävda utgör de inte längre någon myndighetsrekommendation om hur förordningen bör tillämpas. Det är upp till varje upphandlande myndighet och enhet att tillämpa förordningen. Inget hindrar dock att man fortfarande tittar på de numera upphävda allmänna råden för att få viss ledning om hur förordningen bör tillämpas, men man måste då förstås ta höjd för att dessa upphävda allmänna råd inte uppdaterats med anledning av de nya upphandlingslagarna. Det kan dessutom ha skett en del utveckling i rättspraxis sedan råden ursprungligen skrevs år 2006, som också bör beaktas.

Det är inte aktuellt för Upphandlingsmyndigheten att ta fram rekommendationer i denna fråga. Vi känner inte till om Konkurrensverket kommer att ta fram nya rekommendationer. För att få svar på denna fråga hänvisar vi till Konkurrensverket.

Med vänlig hälsning,

Gustav

22 maj 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.