Start

När ska en sanningsförsäkran göras?

Hej,

Upphandlingsmyndigheten rekommenderar UM att inte kräva att leverantörer och deras företrädare ger in utdrag ur belastningsregistret utan att UM bör använda sig av Sanningsförsäkran istället. Jag saknar vägledning från upphandlingsmyndigheten hur UM praktiskt ska gå tillväga med en sådan.
 
Måste inte UM enligt LOU ta in en sanningsförsäkran från leverantören/anbudsgivaren gällande uteslutning enligt 13 kap? (med tanke på vad som står i 4 kap 10 §). Eller ska man gå på vad som står i 15 kap "får begära"?

I sådant fall, när i tidpunkten ska detta ske? (med tanke på 15 kap 4 §)
  • vid anbudsinlämnandet?
  • efter utvärderingen innan tilldelning? (då förstår anbudsgivaren före andra anbudsgivare att den tänker tilldelas).
  • efter tilldelning, vid kontraktsskrivning?
Måste en sanningsförsäkran vara undertecknad av behörigt organ (notarius publicus)? Eller räcker det med att firmatecknaren intygar på heder och samvete? Vad avses med 15 kap 9 § sista meningen, liknande försäkran?

Tack på förhand!

Helena Ekström

Publicerad 26 oktober 2017

Hej!

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en lag med många hänvisningar. Av denna anledning kan en bestämmelse sällan läsas ensam utan måste ses i sitt sammanhang.

Det är riktigt att det i 15 kap. 7 § LOU står att en upphandlande myndighet får begära in bevis avseende de obligatoriska uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § LOU. Enligt 15 kap. 4 § första stycket LOU och 4 kap. 10 § punkten 2 LOU framgår det dock att kontroll av uteslutningsgrunderna ska ske innan tilldelning.

En upphandlande myndighet får dock när som helst under ett pågående upphandlingsförfarande begära in en sanningsförsäkran under förutsättning att myndigheten anser att det är nödvändigt för att upphandlingen ska kunna genomföras korrekt. Att frivilligt begära in bevis som till exempel en sanningsförsäkran kan vara lämpligt i det första steget i ett tvåstegsförfaranden. En tidig kontroll av bevisen säkerställer att den upphandlande myndigheten endast lägger tid och resurser på att gå vidare i förhandling eller dialog med leverantörer som faktiskt kan bevisa det som de tidigare enbart intygat i egenförsäkran.

Det finns inget utpekat behörigt organ som en sanningsförsäkran ska avges inför utan det räcker att sanningsförsäkran undertecknas på heder och samvete och lämnas in till den upphandlande myndigheten. Det krävs inte heller att en sanningsförsäkran har avgetts inför en notarius publicus.

Anledning till att det i 15 kap. 9 § står på heder eller samvete /…/ eller av en liknande försäkran (vår kursivering) är att skrivningen speglar ordalydelsen i 15 kap. 10 § brottsbalken för brotten osann försäkran och vårdslös försäkran.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när en upphandlande myndighet får begära in en sanningsförsäkran
  • 15 kap. 10 § brottsbalk (1962:700) – brotten osann försäkran och vårdslös försäkran.
Uppdaterad: den 14 november 2019

Robin

27 oktober 2017

Frågan om upphandlande myndighet redan i anbudet kan begära in en sanningsförsäkran kvarstår obesvarad (har själv ställt denna fråga och får inte något klart svar på frågan) - Vad gäller kring att begära in sanningsförsäkran i anbudet - kan upphandlande myndighet "kräva" det eller bygger det i så fall på anbudsgivarens fria vilja - "kan lämna in sanningsförsäkran redan i anbudet"?

Åsa

17 november 2017

Hej!

Nej, upphandlande myndigheter kan inte ställa upp ett generellt krav om att en sanningsförsäkran ska ges in direkt med anbudet eller anbudsansökan eftersom det skulle omöjliggöra för en leverantör att använda sin rättighet att lämna in en egenförsäkran som preliminärt intygande avseende uteslutningsgrunderna, kvalificeringskraven och eventuella begränsningskriterier.

Så fort anbuden är öppnade och den preliminära leverantörskontrollen är gjord kan dock den upphandlande myndigheten använda sig av sin frivilliga rätt att begära in bevis och på detta sätt få in sanningsförsäkringar från samtliga leverantörer.

För de leverantörer som inte väljer att använda sig av en egenförsäkran måste den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten kräva att en sanningsförsäkran ges in direkt med anbudet. De leverantörer som inte väljer att lämna in en egenförsäkran måste som bekant lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 1–2 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – egenförsäkran
  • 15 kap. 3 § LOU – när en upphandlande myndighet får begära in en sanningsförsäkran.
Uppdaterad: den 14 november 2019

Robin

17 november 2017

Hej,

Gäller svaret även för ej direktivstyrda upphandlingar? Eller får en upphandlande myndighet ställa krav på att en sanningsförsäkran ska medfölja anbudet vid en upphandling under tröskelvärdena, eftersom vi då inte måste acceptera en egenförsäkran?

Fredrik

18 januari 2018

Hej!

Upphandlingar enligt 19 kap. LOU omfattas inte av ESPD-systemet. För dessa upphandlingar kan man kräva att en sanningsförsäkran ska medfölja direkt med anbudet.

Läs mer
Läs om vilka upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet i inlägget I vilka upphandlingar gäller ESPD-systemet? i vår Frågeportal.

Uppdaterad: den 14 november 2019

Robin

18 januari 2018

Hej,

Vem eller vilka är det som ska underteckna sanningsförsäkran? Räcker det med firmatecknare, eller ska alla som omfattas underteckna den?

Det närmaste jag kommer ett svar är art. 60, 2 p, 2 st "...högtidlig försäkran som den behöriga personen avlägger..."?

Kristoffer

14 februari 2018

Måste en sanningsförsäkran vara undertecknad ( måste leverantören skriva ut sanningsförsäkran, skriva under den, scanna och bifoga till anbudet). Eller räcker det med en kryssruta som leverantören bockar för i upphandlingssystemet.


MS

25 november 2020

Hej,

Rättsläget är oklart om det krävs att leverantören ska underteckna en sanningsförsäkran men däremot bör sanningsförsäkran lämnas på heder och samvete, eftersom det är då som en straffrättslig koppling till brottet Osann eller vårdslös försäkran uppstår. Om en upphandlande myndighet har ställt ett obligatoriskt krav att sanningsförsäkran ska undertecknas på ett visst sätt ska leverantören naturligtvis iaktta det vid upprättandet av sanningsförsäkran. Ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav ska som utgångspunkt förkastas.

Det kan tilläggas att det även i övrigt är oklart hur en sanningsförsäkran ska vara utformad, vilket innebär att det inte går att svara på om en kryssruta är tillräckligt, se inlägget Hur ska en sanningsförsäkran formuleras? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer om undertecknande av sanningsförsäkran i inlägget Vem ska skriva under en sanningsförsäkran? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

2 december 2020

Gör Upphandlingsmyndigheten att sanningsförsäkran även är tillämpliga vid LUF-upphandlingar? (Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna).

Enligt 4 kap. 9 § 2 st LUF framgår att kontroll av leverantörer ska ske innan tilldelning. Som bekant så gäller inte ESPD-systemet i LUF.

Kan kontrollen av obligatoriska uteslutningsgrunder ske på annat sätt än genom en sanningsförsäkran I LUF?


Amar Al-Djaber

12 maj 2021

Hej Amar,

En upphandlande enhet som också är en upphandlande myndighet ska tillämpa de obligatoriska uteslutningsgrunderna, bland annat avseende brott. En upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet får tillämpa de obligatoriska uteslutningsgrunderna.

Om någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1–4 §§ lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) tillämpas så ska 15 kap. 1–13 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för att kontrollera om leverantören ska uteslutas eller inte. Det innebär att en sanningsförsäkran ska begäras in som slutligt bevis för svenska leverantörer för att kontrollera om leverantören ska uteslutas enligt 13 kap. 1 § LUF eller inte. Det finns inget annat sätt att kontrollera uteslutningsgrunden i 13 kap. 1 § än genom en sanningsförsäkran.

Notera att ESPD-systemet omfattar upphandlingar enligt LUF om uteslutningsgrunder och/eller kvalificeringskrav enligt LOU används i upphandlingen.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 1–3 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – uteslutning enligt LUF
  • 14 kap. 3 § punkten 1 LUF - en upphandlande enhet ska tillämpa 15 kap. 1–13 §§ LOU när den kontrollerar om en leverantör ska uteslutas med stöd av 13 kap. 1–4 §§ LUF.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

21 maj 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.