Start

Underrättelse om tilldelningsbeslut, hur ska avtalsspärren formuleras?

Publicerad 27 november 2017
I 12 kap. 12 § LOU finns beskrivning om Underrättelse om beslut. Jag har märkt att man kan ha olika syn på vad en underrättelse ska innehålla vad gäller uppgift om period för avtalsspärr. Frågan är hur perioden ska formuleras.

Tilldelningsbeslutet ska vara undertecknat och ska bland annat ange att en avtalsspärr på 10 dagar gäller efter det att det offentliggjorts. Tilldelningsbeslutet är ett bifogat dokument till underrättelsen.

Så till frågan:
Ska det anses underförstått när ett avtal tidigast kan tecknas av att underrättelse skett och att man lägger till 10 dagar på det? eller... ska ett exakt datum anges för när avtal tidigast kan tecknas? Om ett exakt datum ska anges i underrättelsen, måste det stå i det bifogade tilldelningsbeslutet (dokumentet) eller kan det lika gärna stå som information i underrättelsen (t.ex. i texten i den e-post som går ut från tendsign med den bifogade tilldelningsbeslutet)?

Lars

Publicerad 27 november 2017

Hej Lars,

Tyvärr förstår vi inte riktigt din första fråga men vi hoppas att vårt svar nedan besvarar även den frågan.

Av lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår uttryckligen att underrättelsen ska innehålla uppgift om den period under vilken avtal enligt 20 kap. 1 § LOU inte får ingås.

Rimligen bör det räcka med att i underrättelsen antingen ange
  • en period (exempelvis ”Den upphandlande myndigheten får inte ingå avtal förrän [antal] dagar har gått från det att denna underrättelse skickades.”), eller
  • ett datum där perioden indirekt framgår (exempelvis ”Den upphandlande myndigheten får inte ingå avtal förrän tidigast den [datumet dagen efter avtalsspärren löper ut].”).
Det förstnämnda alternativet är att föredra eftersom perioden (avtalsspärren) framgår av dess ordalydelse.

Av underrättelsen ska besluten som fattats, skälen för besluten och avtalsspärren framgå. Om ett tilldelningsbeslut bifogas till underrättelsen får det anses utgöra en del av underrättelsen. I det fallet torde det räcka med att skälen för besluten och avtalsspärren antingen framgår av meddelandet (exempelvis ett mejl) eller tilldelningsbeslutet. Detta eftersom både meddelandet och det bifogade tilldelningsbeslutet tillsammans utgör underrättelsen.

Enligt förarbetena till bestämmelserna bör till exempel av en underrättelse om tilldelningsbeslut tydligt framgå omständigheterna som har legat till grund för beslutet så att en leverantör kan avgöra om man vill ansöka om överprövning av upphandlingen.

En upphandlande myndighet har inget att vinna på att vara otydlig i utformningen av avtalsspärren. Om underrättelsen är så pass bristfällig att den inte anses uppfylla de krav som anges i LOU börjar avtalsspärren inte att löpa. Om avtal då ändå sluts kan det under vissa förutsättningar förklaras ogiltigt.

Läs mer
Läs även artikeln Hur måste jag formulera avtalsspärren?. Ett exempel på en otydlig avtalsspärr finns i Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 3035–19. I fallet fanns två tolkningar av avtalsspärren som inte är orimliga, kammarrätten valde den tolkning som var mest förmånlig för anbudsgivaren.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – underrättelse om tilldelningsbeslut
  • prop. 2015/16:195 s. 670 – till exempel bör det av en underrättelse om tilldelningsbeslut tydligt framgå omständigheterna som har legat till grund för beslutet så att en leverantör kan avgöra om man vill ansöka om överprövning av upphandlingen
  • prop. 2009/10:180 s. 338 – om underrättelsen om tilldelningsbeslut är så pass bristfällig att den inte anses uppfylla de krav som anges i LOU börjar avtalsspärren inte att löpa
  • 20 kap. 13 § LOU – när ett avtal kan förklaras ogiltigt enligt LOU.
Med vänlig hälsning,

Gustav

28 november 2017 (Uppdaterat 13 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.