Start

Får leverantören betala lägre lön än vad UM kräver om den har ett annat kollektivavtal?

Publicerad 04 december 2017
Fråga från publiken vid Upphandlingsmyndighetens konferens 2017:

Som jag förstår det kan en leverantör betala lägre lön än vad den upphandlande myndigheten kräver om man har en lägre lägstalön i sitt kollektivavtal, stämmer det?

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 04 december 2017

Hej,

Det stämmer att det kan hända att en leverantör kommer att betala lägre lön än vad som angivits av den upphandlande myndigheten. Anledningen är följande och det har vi skrivit i tillämpningsanvisningarna till de publicerade arbetsrättsliga villkoren för städtjänster.

För att upprätthålla likabehandlingsprincipen ger lagstiftningen utrymme för alternativa sätt att uppfylla ställda arbetsrättsliga villkor. I de fall det finns fler än ett centralt kollektivavtal på nationell nivå som omfattar motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen anses ett sådant kollektivavtal vara likvärdigt när det gäller att säkerställa skäliga arbetsvillkor även om avtalens innehåll skiljer sig åt. De två kollektivavtal som ligger till grund för villkoren för städtjänster är ett sådant exempel på centrala kollektivavtal som tillämpas på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

En leverantör anses således uppfylla ställda arbetsrättsliga villkor även om de är bundna av ett annat kollektivavtal med helt eller delvis andra nivåer. Det åberopade avtalet ska vara ett centralt kollektivavtal som gäller i hela Sverige för motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal. Det kan också vara ett så kallat företagsavtal.

Även en leverantör som inte är bunden av ett kollektivavtal kan välja att tillämpa nivåer för lön, semester och arbetstid ur ett annat centralt kollektivavtal som gäller för motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen utan att vara bunden av detsamma. Samtliga villkor måste emellertid hämtas ur ett och samma kollektivavtal. Kollektivavtal är förhandlade i ett helhetsperspektiv och detta skulle gå förlorat om det var möjligt att tillämpa villkor från olika avtal.

Någon definition av vad som avses med begreppet ”motsvarande arbetstagare” finns dessvärre inte i förarbetena. I de flesta fall är olika kollektivavtal tillämpliga på skilda kategorier av arbetstagare och de villkor som ska gälla för respektive kategori baseras som huvudregel på varje sådant tillämpligt kollektivavtal. I vissa fall kan det emellertid uppstå situationer där flera kollektivavtal kan vara tillämpliga på samma arbete.

Utredningen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78 s. 200) skriver ”…att med centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen avses ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation och som reglerar villkoren i en specifik bransch, t.ex. ett städavtal i städbranschen.”

Vänliga hälsningar,

Charlotta

06 december 2017 (Uppdaterat 23 april 2021)

Så, eftersom leverantören inte nödvändigtvis behöver uppfylla det faktiskt ställda kravet på t.ex. lön så vore en mer korrekt och ändamålsenlig formulering av kravet vara att "leverantören ska tillämpa nivåer för lön, semester och arbetstid ur ett centralt kollektivavtal som gäller för arbetstagare i den aktuella branschen". Är det riktigt?

Per Johansson

07 december 2017

Hej,

Vår uppfattning är att det kan strida mot den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet att enbart hänvisa till ett kollektivavtal och dels låta leverantören själv ta reda på vilket avtal som kan vara tillämpligt, dels leta upp vilka villkor som ska gälla. Av den anledningen bör villkoren framgå av upphandlingsdokumenten. En leverantör ska alltid kunna tillämpa kontraktsvillkoren som sådana utan att vara bunden av kollektivavtalet eller åberopa något annat kollektivavtal.

Det finns i sig inget som hindrar att en upphandlande myndighet eller enhet hänvisar till vissa villkor i ett kollektivavtal genom att ange under vilka paragrafer eller avsnitt de återfinns, om kollektivavtalet biläggs upphandlingsdokumenten och villkoren tydligt går att utläsa och är transparenta.

Om en leverantör vill åberopa villkor från ett annat centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige för motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen behöver denne kunna redovisa för att denne minst uppfyller villkoren för lön, semester och arbetstid i enlighet med det kollektivavtal som åberopas istället.

Vänliga hälsningar
Charlotta

Charlotta

08 december 2017 (Uppdaterat 23 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.