Start

Kan man överklaga en upphandling även om man inte lämnat anbud?

Publicerad 22 december 2017
Hej,

Vi anser att en upphandling är konkurrensbegränsande och otillbörlig då den ställer ett krav som vi anser bara en enda leverantör kan svara på. Därför kan vi inte svara (skall-krav) på denna upphandling. Vi har då följande frågor:
  • Kan man lämna in en överklagan även om man inte lämnar in någon upphandling (vår blir ju ändå inte kvalificerad)?
  • När kan man göra detta? Upphandlingen är framflyttad till sista datum 7 januari 2018. Kan vi skicka in överklagan innan detta? Hur lång tid efter kan vi skicka in den?
  • "Måste" en överklagan vara skriven på "juristspråk" för att godkännas?
Hälsningar,
Ola

Ola Björemyr

Publicerad 22 december 2017

Hej Ola!

Som utgångspunkt har en leverantör som anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada av en upphandlande myndighets fel rätt att få en upphandling överprövad. Leverantören måste även ha eller ha haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i samma upphandling. En leverantör som inte har eller har haft något sådant intresse har med andra ord inte rätt att få upphandlingen överprövad.

En upphandling kan bli föremål för överprövning så snart den påbörjats. Enligt förarbetena ska en upphandling anses påbörjad när den upphandlande myndigheten fattat beslut om val av upphandlingsförfarande, eller senast när den upphandlande myndigheten genom en annons eller på annat sätt beslutat att begära in anbud. En upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Då kan istället avtalets giltighet överprövas.

En ansökan om överprövning till förvaltningsrätten ska göras skriftligen. På Domstolsverkets webbplats kan du läsa mer om vad en ansökan om överprövning ska innehålla samt var och hur den ska lämnas in. Det finns inget krav på att ansökan ska skrivas med ett visst språkbruk, men vad som yrkas och vilka omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet ska framgå. En beskrivning ska lämnas om på vilket sätt sökanden anser att den upphandlande myndigheten brutit mot LOU och hur detta har inneburit eller kan komma att innebära skada för sökanden.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – allmänna bestämmelser om överprövning
  • Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2017 ref. 62 – en leverantör ska ha eller ha haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i en upphandling för att ha talerätt
  • prop. 2015/16:195 s. 440–445 och Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2013 ref. 31 – när en upphandling anses påbörjad.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

22 december 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.