Start

Kan samtliga prisuppgifter i ett anbud sekretessbeläggas?

Publicerad 08 januari 2018
Jag har, från leverantörssidan, under åren tyvärr kunnat konstatera en allt större benägenhet från upphandlande kommuner att bevilja sekretess för anbud i offentlig upphandling. Ibland är enda information utvärderingspriserna utan detaljer, senast har jag noterat att upphandlande enhet även sekretesskyddat vinnande anbudspris (utvärderingspris). Är detta verkligen rimligt att upphandlande enhet döljer utvärderingspris och även hela anbud?

Ingen transparens

Publicerad 08 januari 2018

Hej!

Enligt offentlighets- och sekretesslagens (OSL:s) bestämmelser gäller sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden under vissa förhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Av rättsliga avgöranden framgår att om effekterna av ett utlämnande av uppgifter är mer allmänt hållna föreligger inte tillräcklig grund för sekretess. När till exempel prisuppgifter i ett anbud ger uttryck för något om anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden kan dock bedömningen bli en annan. Prisuppgifter som sådana kan alltså omfattas av sekretess.

Det finns ett antal avgöranden där enskilda prisuppgifter ansetts omfattade av sekretess, men där totalpriset kunnat lämnas ut. Ett sådant exempel är Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 565–04. Där ansåg domstolen det inte kunde antas att leverantören skulle lida ekonomisk skada av att den del av anbudssammanställningen som innehöll totalpriserna lämnades ut. Den mer utförliga anbudssammanställningen ansågs däremot vara en så detaljerad prisinformation att det fanns särskild anledning att anta att leverantören kunde lida skada. Även Kammarrätten i Jönköping (mål nr 3460–13) och Kammarrätten i Göteborg (mål nr 4003–13) nådde liknande slutsatser då uppgifterna innehöll information om prissättningsstrategier och priser på produktnivå (à-priser) som kunde skada leverantörerna i konkurrenshänseende.

Det är dock inte uteslutet att samtliga prisuppgifter i ett anbud beläggs med sekretess efter den upphandlande myndighetens prövning. I Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 606–09 ansåg domstolen att samtliga prisuppgifter skulle omfattas av sekretess då det fanns särskild anledning att anta att leverantören kunde lida skada vid uppgifternas röjande. Anbudet lämnades därför endast ut i de delar som avsåg rubriker och vissa inledande stycken.

Huruvida det är rimligt för en upphandlande myndighet att sekretessbelägga samtliga prisuppgifter, eller till och med hela anbud, måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Då sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden kräver att det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs bör den upphandlande myndigheten ha goda skäl för ett sådant beslut.

Källhänvisningar
  • 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden
  • Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1991 ref. 56 och RÅ 1992 not. 537 och RÅ 2007 not. 154 – effekterna av ett utlämnande av uppgifter är mer allmänt hållna föreligger inte tillräcklig grund för sekretess, när till exempel prisuppgifter i ett anbud ger uttryck för något om anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden kan bedömningen bli en annan.
Med vänliga hälsningar,

Johan

09 januari 2018 (Uppdaterat 03 augusti 2020)

Hej,

tilläggsfråga till ovanstående.

Hur förhåller sig sekretessen till enskilda prisuppgifter till de fakturor som ställs ut under avtalstiden och då närmast när någon begär ut leverantörsfakturor/ reskontra där prisuppgifterna direkt eller indirekt (genom att räkna baklänges) framgår?

Vänligen,
Carin

Carin

12 februari 2020

Hej Carin,

Samma resonemang gäller för uppgifter om priser i fakturor som motsvarande uppgifter i anbud. Med andra ord kan detaljerade prisuppgifter vara lika känsliga om de återfinns i en faktura som i ett anbud, medan totalsummor eller delsummor kanske inte är av samma känsliga karaktär.

Några exempel på domar som berör utlämnande av fakturor är
  • Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 401–18
  • Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2740–16
  • Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2652–16
Med vänlig hälsning,

Mattias

14 februari 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.