Start

Kan jag begära ut en sammanställning som allmän handling?

Publicerad 06 februari 2018
Hej
Kan jag begära ut en sammanställning på till exempel 2016 och 2017 års sammanlagda kostnader/fakturor från ett specifikt företag som vunnit en upphandling?

Patrick Gustafsson

Publicerad 06 februari 2018

Hej Patrick!

Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling.

Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska:
  1. förvaras hos myndigheten, och
  2. ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten.
De flesta handlingar är därför att anse som allmänna handlingar.

För just sammanställningar gäller dock vissa särskilda regler i TF.

För att en sammanställning av uppgifter ska anses förvarad hos myndigheten krävs det att myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder (2 kap. 6 § andra stycket TF). Med rutinbetonade åtgärder menas att det endast ska vara fråga om en begränsad arbetsinsats utan nämnvärda kostnader. Som utgångspunkt gäller att en handling som myndigheten kan sammanställa för eget behov med egna tekniska hjälpmedel eller dataprogram ska lämnas ut vid begäran. Som exempel kan nämnas ett registerutdrag ur en databas, men även mer avancerade sammanställningar kan möjligen komma ifråga.

I regel är det inte möjligt att kräva att en myndighet ska skapa en helt ny handling med en sammanställning av just de uppgifter som efterfrågas (se RÅ 1978 2:19). Detta gäller även om den nya handlingen är en sammanställning av uppgifter som finns i olika allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten.

Om myndigheten anser att sammanställningen inte kan skapas med rutinbetonade åtgärder och avslår din begäran om allmän handling finns möjligheten att överklaga beslutet till kammarrätten.

Notera att en begäran om allmän handling fortfarande måste genomgå myndighetens sekretessprövning innan handlingen kan lämnas ut, vilket kan innebära hinder för att ta del av hela eller delar av handlingens innehåll.

Mer information om offentlighet och sekretess hittar du både på vår webbplats och i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Johan

7 februari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.