Start

Kan man ställa krav på svenska i tal och skrift vid utförandet av uppdraget?

Publicerad 01 mars 2018
Kan en kommun ställa krav på att utförande konsulter ska kunna uttrycka sig på svenska i både tal och skrift? Det är förståeligt att anbudet ska vara utformat på svenska och eventuella rapporter, men att vid genomförandet ställa krav på svenska ter sig begränsande gentemot skandinaviska företag.

Daniel Steijner

Publicerad 01 mars 2018

Hej Daniel!

För att avgöra om ett språkkrav är förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Generellt sett gäller följande.

Upphandlande myndigheter är som utgångspunkt fria att utforma sin upphandling, samt avgöra vilka kvalifikationer som ska efterfrågas av anbudsgivarna, utefter myndighetens behov. Kraven måste dock alltid ha en koppling till kontraktsföremålet, vilket innebär att de ska avse och påverka just den efterfrågade tjänsten, produkten eller byggentreprenaden. Vidare ska kraven vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna och med unionsrätten.

Proportionalitetsprincipen innebär att den upphandlande myndigheten inte får ställa högre krav på leverantören än vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. Principen om icke-diskriminering innebär att den upphandlande myndigheten inte får ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara att uppfylla. Det gäller även när den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud.

Om det är avgörande för att tjänsten ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt skulle ett språkkrav kunna anses motiverat. I domstolspraxis har det ansetts viktigt att utföraren kunde föra en dialog med patienterna samt sköta vissa administrativa uppgifter som krävde vissa språkkunskaper.

Källhänvisningar
  • RÅ 2010 ref. 78 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2185–12 - krav ska vara proportionerliga
  • EU-domstolens dom i C-424/97 Haim och Förvaltningsrätten i Faluns dom i mål nr 5588–12 - om det är avgörande för att tjänsten ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt skulle ett språkkrav kunna anses motiverat.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

05 mars 2018 (Uppdaterat 31 maj 2022)

Hej,

Utifrån svaret ovan:
- Är det rimligt att till en detaljprojektering för byggnation av gata och va, kräva att samtliga konsulter ska tala och skriva svenska?

Det kan komma att exkludera både utländska bolag, men även svenska bolag med anställda konsulter som ännu inte till fullo behärskar svenska språket i både tal och skrift. Är kravet rimligt även om möten med beställaren kan hållas på svenska med konsultbolagets projektledare och teknikansvariga samt att alla handlingar levereras på svenska?

Mvh Joakim

Joakim

05 april 2019

Hej Joakim,

Om ett krav eller villkor är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna eller inte måste avgöras i varje enskilt fall, bland annat utifrån vad som upphandlas och vad syftet med upphandlingen är.

För att ett krav eller villkor ska vara proportionerligt ska det ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas. Kraven ska enkelt uttryckt inte vara onödigt konkurrensbegränsande. En bedömning om ett visst krav är proportionerligt eller inte kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen. Inom ramen för vår Frågeportal kan vi inte bedöma om kravet är förenligt med proportionalitetsprincipen eller inte.

Vikten av att ha god kännedom om branschen
Ett krav eller villkors konkurrensbegränsande effekt och förenlighet med de grundläggande principerna måste främst avgöras utifrån upphandlingsföremålet samt förhållandena på marknaden och i den aktuella branschen. Om den upphandlande myndigheten är osäker på om kravet eller villkoret är rimligt att ställa för leverantörer i den aktuella branschen kan det vara lämpligt att göra en välgrundad marknadsanalys och exempelvis skicka ut upphandlingsdokumenten på extern remiss till leverantörerna.

Läs gärna mer om tidig dialog på vår webbplats.

Om en upphandling strider mot principerna
En leverantör som anser att en upphandlande organisation har utformat en upphandling i strid med de grundläggande principerna bör i första hand påtala detta för den upphandlande organisationen. På så sätt får de möjlighet att ta ställning till om kravet eller villkoret bör korrigeras eller om upphandlingen måste avbrytas. En leverantör som anser att en upphandlande organisation har brutit mot upphandlingsreglerna kan även ansöka om överprövning av en upphandling i allmän förvaltningsdomstol.

Läs mer om överprövning på vår webbplats (se även underliggande webbsidor).

Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • prop. 2015/16:195 s. 1092 – krav ska ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas
  • EU-domstolens dom i mål nr C-234/03 Contse och HFD 2016 ref. 37 – en proportionalitetsbedömning sker vanligen i tre steg
  • 20 kap. 6 § LOU – överprövning av en upphandling.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

08 april 2019 (Uppdaterat 02 februari 2021)

Hej,

Kan krav ställas för att använda tolkare i fall med utländska leverantör som inte kan svenska? (I ovanstående situation menar jag)Så att någon inte uteslutas pga språk.

Kalpana Pratihar

29 januari 2021

Hej Kalpana,

Det är den upphandlande organisationen som avgör vilka krav som ska ställas i en upphandling och hur de ska uppfyllas. Om en upphandlande organisation bedömer att det är motiverat och att det finns ett behov av att ställa ett språkkrav i en specifik upphandling, exempelvis för att leverantören ska kunna kommunicera på svenska med användarna av en tjänst, beställaren i den upphandlande organisationen eller andra leverantörer och anställda i ett pågående projekt eller om det på något annat sätt bedöms avgörande för att tjänsten ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt, så kan ett språkkrav vara förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Om den upphandlande organisationen väljer att öppna upp för att kravet kan uppfyllas antingen genom att leverantören själv pratar svenska eller genom att anlita en tolk så är risken för att kravet bryter mot de grundläggande upphandlingsprinciperna sannolikt mindre. Den upphandlande organisationen har dock ingen skyldighet att alltid tillåta användningen av tolkar när ett språkkrav ställs.

Det är initialt den upphandlande organisationen som gör bedömningen om ett specifikt krav är lämpligt och förenligt med de grundläggande principerna och avgör hur kravet ska uppfyllas. I slutändan är det dock endast en domstol som kan avgöra frågan.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

04 februari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.