Start

Är bidrag för flykting- och integrationsarbete från Länsstyrelsen upphandlingspliktigt?

Publicerad 20 april 2018
Hej,

Vi kommer att få bidrag för flykting- och integrationsarbete av Länsstyrelsen. En förutsättning för utbetalningen är att samarbetspartnern (eventuellt typ ideell förening men behöver inte vara det) som blir mottagare av medel som kommunen utbetalar är på förhand angiven i ansökan till Länsstyrelsen. Potentiellt kan man få mellan ca hundra tusen upp till strax över miljonen per uppdrag men det finns ingen förhandsinfo.

Omständigheterna gör att det inte blir upphandlingsbart. Är det något som ni har fått frågor på tidigare? det blir ju direktupphandling på det. Vad göra annars?

lisa tingström

Publicerad 20 april 2018

Hej Lisa,

Omfattas bidrag av upphandlingsplikt?
Det är inte helt ovanligt att vi får frågor som rör bidragsgivning. Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Bidragsgivning är därför som utgångspunkt inte upphandlingspliktigt.

Konkurrensverket belyser gränsdragningsfrågan mellan bidrag och upphandling i tillsynsärendet dnr 24/2014. Läs även mer om detta under taggen Bidrag eller köp i vår Frågeportal.

Kan bidragsgivning leda till upphandlingsplikt för mottagaren?
Däremot kan givande av ett bidrag i vissa fall innebära att en upphandlingsplikt uppstår för mottagaren. Ett exempel på detta kan vara att mottagaren av bidraget blir att betrakta som ett offentligt styrt organ och alltså är att betrakta som en upphandlande myndighet.

Vidare kan en utbetalning av ett bidrag, beroende på varifrån pengarna kommer (till exempel någon av EU:s strukturfonder), innebära vissa krav på att mottagaren av bidraget ska hantera pengarna på ett visst sätt. Se till exempel 2 kap. 20 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska en stödmottagare som inte tillämpar LOU eller vid köp, hyra och leasing iaktta de grundläggande principerna som framgår av 4 kap. 1 § LOU. Även bidrag från en nationell myndighet kan vara förenade med villkor för hur mottagarens inköp ska gå till i de fall upphandlingslagstiftningen inte är tillämplig.

Upphandlingsmyndigheten kan dock inte göra bedömningar i enskilda fall om en upphandlingsplikt föreligger vid bidragsgivning eller inte.

Källhänvisning
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - definitionen av offentlig upphandling
  • 1 kap. 18 § LOU - offentligt styrt organ.
Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

02 maj 2018 (Uppdaterat 13 september 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.