Start

Kan man ställa krav på substitutions- eller produktvalsprincipen enligt miljöbalkens bestämmelser?

Hej,

Kan vi i en upphandling ställa ett krav på att entreprenören ska tillämpa produktvalsprincipen enligt Miljöbalkens bestämmelser?

D.v.s. att leverantören är skyldig att regelbundet följa upp och ta ställning till om kemiska produkter och varor, som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och som används inom uppdraget, kan ersättas med andra som kan antas vara mindre farliga för människors hälsa eller för miljön. Prövningen enligt ovan ska dokumenteras och på begäran kunna visas upp. Vid osäkerheter ska leverantören kunna informera och diskutera produkters miljöprestanda
med beställaren.

Med vänlig hälsning
Linda

Linda

Publicerad 31 maj 2018

Hej,

Upphandlande myndigheter är som utgångspunkt fria att utforma sin upphandling och avgöra vilka kvalifikationer som ska efterfrågas av anbudsgivarna utefter myndighetens behov. Kraven som ställs ska alltid ha koppling till kontraktsföremålet, vilket innebär att de ska avse och påverka just den efterfrågade tjänsten, produkten eller byggentreprenaden. Vidare måste kraven vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Om kravet är lämpligt att ställa måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Inom flera produktgrupper är det relevant att ställa krav på att leverantören arbetar med substitution av miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi vill dock föreslå att inte hänvisa direkt till produktvalsprincipen eftersom ett sådant krav kan vara svårt att följa upp.

Ett alternativ kan vara att ställa krav på vilka ämnen, eller typer av ämnen, som inte får ingå i kemiska produkter, samt att ställa krav på att leverantören ska ha rutiner för att kontrollera detta. Hur uppföljningen kommer att göras ska även tydligt framgå av kravet.

Det är även möjligt att utforma krav som handlar om att leverantören ska ha fastställda rutiner för att kontrollera kemikalieinnehållet i sina produkter samt att leverantören ska arbeta aktiv med substitution (ersättning) av farliga ämnen i produkterna. Kraven kan med fördel utformas som två separata krav, det första som ett kvalificeringskrav och det andra som ett tilldelningskriterium eller kontraktsvillkor. Ta gärna inspiration från våra skrivningar inom produktområdet ”datorer och bildskärmar”, se kravID 11172 samt 11216.

Det bör framgå tydligt av upphandlingsdokumenten vilka produkter kraven avser, exempelvis om det gäller enbart kemiska produkter eller även andra varor som exempelvis är ytbehandlade. Det bör även framgå vilka kemiska bedömningssystem eller listor som leverantören ska utgå ifrån vid substitution, exempelvis Reach-förordningens kandidatförteckning.

Det kan även vara värt att fundera kring hur ni ska ta hand om informationen i er organisation samt att ni har resurser att följa upp informationen i den omfattning som ni efterfrågar.

Det kan nämnas att Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav, som är avsedda att användas vid upphandling av varor och tjänster, är framtagna med utgångspunkt i bland annat substitutionsprincipen (produktvalsprincipen) i 2 kap. 4 § miljöbalken (1998:808). Om upphandlingen rör något av de produktområden som våra hållbarhetskriterier omfattar rekommenderar vi att du använder dem.

Med vänliga hälsningar,

Ylva

1 juni 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.