Start

Sociala företag och arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal

Vi håller på utreda möjligheten att ställa krav på de arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal i en reserverad upphandling av städtjänster.

Det handlar om en upphandling som vi kommer att dela upp in olika geografiska områden och en del kommer vi att reservera för sociala företag.

Frågan är:
  • Ska man hänvisa till städavtalet eller till Kollektivavtal för arbetsintegrerande sociala företag?  
  • Är det möjligt att inte ställa krav på arbetsrättsliga villkoren i nivå med kollektivavtal i den delen som reserveras för sociala företag?

Lasse

Publicerad 31 maj 2018

Hej,

Din fråga gäller dels vilket kollektivavtal som ni bör hänvisa till vid en upphandling av städtjänster som delvis är en reserverad upphandling och dels om det är möjligt att inte ställa några arbetsrättsliga villkor i den reserverade upphandlingen.

När ska arbetsrättsliga villkor ställas?
Det som avgör om det är behövligt eller inte är om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor i samband med att det avsedda kontraktet fullgörs. Om det anses behövligt inträder en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling över tröskelvärdet, dock inte upphandlingar som avser sociala tjänster eller andra särskilda tjänster. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett antal indikatorer för att avgöra om det är behövligt och vi har också gjort en behövlighetsbedömning för just städbranschen där vi kan konstatera att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. I anslutning till det har vi i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram arbetsrättsliga villkor ur två kollektivavtal, Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Almega och Kommunal respektive Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Almega och Fastighetsanställdas Förbund.

Ska arbetsrättsliga villkor ställas vid upphandling av städtjänster som utförs av ett socialt företag?
Vår uppfattning är med andra ord att det är behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling av städtjänster och det borde gälla även om upphandlingen genomförs som reserverad upphandling. Det går i regel inte i förväg att avgöra vilka leverantörer som kommer att lämna anbud. De leverantörer som får delta i en reserverad upphandling ska ha som främsta syfte social eller yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsintegrerande sociala företag kan räknas som sådana, men det betyder inte att den reserverade upphandlingen kan utesluta andra typer av leverantörer med samma syfte. Det finns inget krav på viss associationsrättslig form eller något krav på auktorisation eller liknande för att få delta i en reserverad upphandling. Det som är viktigast för dessa leverantörer är att syftena med deras verksamheter och/eller de personer som de sysselsätter är sådana att förutsättningarna för deltagande i en reserverad upphandling kan anses uppfyllda.I förarbetena nämns till exempel arbetsintegrerande sociala företag, men också Samhall AB, statligt ägt bolag för de med funktionshinder/nedsatt arbetsförmåga.

Observera att det inte krävs att leverantören har anställt personer med funktionsnedsättning eller som står långt från arbetsmarknaden; det är tillräckligt att de sysselsätts hos leverantören för att kunna delta i en reserverad upphandling.

Vilket kollektivavtal ska man hänvisa till?
Du undrar också vilket kollektivavtal som ni ska hänvisa till i upphandlingen. Utgångspunkten är att villkor för lön, arbetstid och semester ska utgå från ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Det finns dock ett flertal kollektivavtal för städtjänster som kan vara relevanta. Kollektivavtalet mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO (som jag antar du menar i frågan?) gäller för personer som anställs av ett arbetsintegrerat socialt företag och som har svårt att komma in på den reguljära/öppna arbetsmarknaden. Tillämpningsområdet för det kollektivavtalet är därmed avgränsat och med tanke på att det inte i förväg går att avgöra vilka leverantörer som lämnar anbud (i såväl den ordinarie som den reserverade upphandlingen) bör ni också använda något av de bilagor med villkor från kollektivavtal som finns publicerat för städtjänster i vår kriteriedatabas.

Observera att det inte är tillåtet att kräva att leverantörerna ska vara bundna av eller teckna ett kollektivavtal och de har också möjlighet att uppfylla de ställda villkoren för lön, arbetstid och semester på flera olika sätt.

Källhänvisningar 
  • 4 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – rätten att få delta i en upphandling
  • 4 kap. 18 § LOU – reserverad upphandling
  • 4 kap. 1 § LOU – grundläggande principerna för offentlig upphandling
  • prop. 2015/16:195 s. 460–461 – vilka leverantörer som 4 kap. 18 § LOU kan omfatta.

Vänliga hälsningar

Charlotta

14 juni 2018 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.